Γρήγορη μετάβαση

20 χρόνια μετά, τα σπουδαία ευρήματα της Μικρής Δοξιπάρας αποκτούν την στέγη τους

Πηγή: Η ΓΝΩΜΗ