Γρήγορη μετάβαση

Κείμενα & Πηγές

Το σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της απόλυτης συνέργειας μεταξύ πολιτών, φορέων, θεσμών, χορηγών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων, σχεδιάζει και προτείνει την υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων πολιτιστικού τουρισμού, στόχος των οποίων είναι αφ’ ενός η συντήρηση και αποκατάσταση των μνημείων, αφ’ ετέρου η σύνδεσή τους με την αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Πρόκειται για Προγράμματα Πολιτιστικών Διαδρομών & Αρχαιολογικών πάρκων, τα οποία σταδιακά επεκτείνονται σε όλες σχεδόν τις Περιφέρειες της χώρας μας.

Μέχρι τώρα έχει παραχθεί μια σειρά κειμένων, τα οποία αφορούν το σχεδιασμό Πολιτιστικών Διαδρομών & Αρχαιολογικών πάρκων σε διάφορες Περιφέρειες της χώρας. Κάθε τέτοιο πρόγραμμα θα έχει ως επίκεντρό του το ιδιαίτερο πολιτιστικό στοιχείο της Περιφέρειας, στην οποία αναπτύσσεται.

Τα κείμενα αυτἀ αποτελούν το συσσωρευμένο «πνευματικό κεφάλαιο» του σωματείου μας και ελπίζουμε να αποτελέσει χρήσιμο πυλώνα διαβούλευσης ανάμεσα στους θεσμούς του κράτους και την ελληνική κοινωνία.

Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» και οι συνεργάτες του επιμελήθηκαν : α) τη σύνταξη ενημερωτικών κειμένων, τα οποία περιγράφουν και επεξηγούν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που προσφέρουν οι Ευρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις (Πολιτιστικές Διαδρομές, Ολοκληρωμένη Εδαφική Επένδυση Ι.Τ.Ι., Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης – ΣΟΑΠ, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠ/ΤΟΚ). Τα κείμενα αυτά παρατίθενται ακολούθως:

Κείμενα για τα χρηματοδοτικά εργαλεία :

 Συνοδευτικά κείμενα για κάθε διαδρομή:

 Μελέτες για τα Προγράμματα Πολιτιστικού Τουρισμού:

Α. Γενικές μελέτες

Β. Μελέτες συνοδευτικές προγραμμάτων

Οι προτάσεις του Διαζώματος για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό των Περιφερειών της Ελλάδας για το ΕΣΠΑ 2021- 2027

Φεβρουάριος – Αύγουστος, 2021