Γρήγορη μετάβαση

Τροποποίηση του καταστατικού του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» σύμφωνα με το άρθρο 17