Γρήγορη μετάβαση

Μάνη: Πρόσκληση για ένταξη στο ΕΣΠΑ έργων προώθησης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της

Πηγή: notospress.gr

Πρόσκληση της Περιφέρειας Πελοποννήσου για ένταξη στο ΕΣΠΑ έργων προώθησης και προβολής της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στους Δήμους Ανατολικής και Δυτικής Μάνης – Βασικό κριτήριο επιλογής των παρεμβάσεων, ψηφιακών και μη, είναι η εξασφάλιση της προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία – προθεσμία υποβολής προτάσεων έως τη Δευτέρα 4/4 (15:00)

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων που αφορούν στην προώθηση και προβολή της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στους Δήμους Ανατολικής και Δυτικής Μάνης, στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον», του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014 – 2020, δημοσιοποίησε η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Στόχοι

Μέσω της συγκεκριμένης δράσης, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και η δημόσια δαπάνη της οποίας ανέρχεται σε 1.800.000 €, «επιδιώκεται να υλοποιηθούν παρεμβάσεις προώθησης και προβολής της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής της Μάνης, με σκοπό την ανάδειξη και αξιοποίηση των ανεκμετάλλευτων συγκριτικών πλεονεκτημάτων της, βελτιώνοντας με αυτόν τον τρόπο την ελκυστικότητά της, αυξάνοντας τόσο ποιοτικά, όσο και ποσοτικά τον εισερχόμενο τουρισμό, με διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, στη βάση μιας ολοκληρωμένης και αειφόρου ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας και των τουριστικών της επιχειρήσεων».

Παρεμβάσεις

Ως ενδεικτικές παρεμβάσεις, που δύναται να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της δράσης αποτελούν, αφ’ ενός

  • πολιτιστικές εκδηλώσεις,
  • εκθέσεις, καθώς και
  • αντίστοιχο προωθητικό υλικό (εκδόσεις κλπ)

και αφ’ ετέρου

  • ψηφιακές διαδικτυακές εφαρμογές / υπηρεσίες προβολής και προώθησης του πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής, καθώς επίσης και
  • στοχευμένες παρεμβάσεις μέσω ολοκληρωμένων σχεδίων μάρκετινγκ για την οργάνωση και προβολή θεματικών διαδρομών, σε αξιόλογους πολιτιστικούς πόρους της περιοχής.

Επισήμανση:

  • Βασικό κριτήριο της επιλογής των παρεμβάσεων, ψηφιακών και μη, είναι η εξασφάλιση της προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία
  • Η προθεσμία υποβολής προτάσεων -μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ (http://logon.ops.gr/)- λήγει τη Δευτέρα 4/4/2022, στις 3 το μεσημέρι

Δες την Πρόσκληση αναλυτικά: 9ΦΣΠ7Λ1-8ΙΠ