Γρήγορη μετάβαση

Δημοσίευση του Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την Επιχειρηματικότητα της Πολιτιστικής Διαδρομής «Οιδίπους»

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις
Κινητοποίησης των Παραγωγικών Δυνάμεων της Πολιτιστικής, Περιβαλλοντικής, Τουριστικής
Διαδρομής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»
.

Στόχος της δράσης είναι η τόνωση και ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας με τη δημιουργία ενός τοπικού συμφώνου ποιότητας καθώς και πιστοποίηση των επιχειρήσεων που γειτνιάζουν με την πολιτιστική, περιβαλλοντική, τουριστική διαδρομή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Κατά αυτόν τον τρόπο τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της περιοχής θα μπορέσουν να αποκτήσουν ταυτότητα και πρόσβαση σε νέες αγορές.

Το Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας στηρίζεται στην υπογραφή από τους συμμετέχοντες Μνημονίου Συνεργασίας, στο οποίο αποτυπώνονται οι κανόνες που διέπουν τη λειτουργία του με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, κανόνες που αφορούν την απόκτηση του σήματος της Διαδρομής, τη διοίκηση του Συμφώνου, το σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης κ.ά.

Ωφελούμενοι της Δράσης θα είναι οι επιχειρήσεις που γειτνιάζουν με την πολιτιστική, περιβαλλοντική, τουριστική διαδρομή, δραστηριοποιούνται σε συναφείς τομείς πολιτιστικού/περιβαλλοντικού τουρισμού κι επιδιώκουν τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας για κινητοποίηση των παραγωγικών δυνάμεων της πολιτιστικής, περιβαλλοντικής, τουριστικής διαδρομής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, απαιτούνται δύο ομαδοποιημένες επιμέρους ενέργειες ως εξής :

  1. Καθιέρωση θεσμού Μεσολαβητή μεταξύ του τουριστικού επιχειρηματία και του
    τοπικού μικρού παραγωγού και
  2. Εξειδικευμένες δράσεις κατάρτισης του Τοπικού Συμφώνου.

Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται θα είναι δωρεάν – ελεύθερες και καθολικές για όλους τους συμμετέχοντες (τοπικές επιχειρήσεις) στην δράση μετά από έκδοση δημόσιας πρόσκλησης.

Μάθετε περισσότερα για τον διαγωνισμό από την επίσημη ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Εύβοιας Α.Ε.