Γρήγορη μετάβαση

Ένταξη της Πράξης «Δράσεις κινητοποίησης των παραγωγικών δυνάμεων της πολιτιστικής, περιβαλλοντικής, τουριστικής διαδρομής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020»

Στις 27 Ιουλίου 2022 ένα ακόμη σημαντικό βήμα έγινε για την αναβάθμιση της λειτουργικότητας του προγράμματος «Πολιτιστική – Περιβαλλοντική Διαδρομή στη Στερεά Ελλάδα, “ΟΙΔΙΠΟΥΣ”».  
Με υπογραφή του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνη Σπανού, δημοσιεύθηκε η απόφαση για την Ένταξη της Πράξης «Δράσεις κινητοποίησης των παραγωγικών δυνάμεων της πολιτιστικής, περιβαλλοντικής, τουριστικής διαδρομής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» με Κωδικό ΟΠΣ 5164852 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014 2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Το φυσικό της αντικείμενο ορίζεται ως εξής:

”Στόχος της δράσης είναι η τόνωση και ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας με τη δημιουργία ενός τοπικού συμφώνου ποιότητας.

Το Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας στηρίζεται στην υπογραφή από τους συμμετέχοντες Μνημονίου Συνεργασίας, στο οποίο αποτυπώνονται οι κανόνες που διέπουν τη λειτουργία του με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, κανόνες που αφορούν την απόκτηση του σήματος της Διαδρομής, τη διοίκηση του Συμφώνου, το σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης κ.ά.. Αποτελεί μια διαδικασία «καθοδήγησης» των επιχειρήσεων για την προσαρμογή τους στις σύγχρονες προκλήσεις. Για να αναβαθμιστούν οι προσφερόμενες υπηρεσίες των επιχειρήσεων είναι απαραίτητη η καθοδήγηση των επιχειρήσεων από εξειδικευμένους συμβούλους ανάπτυξης. Ωφελούμενοι της Δράσης θα είναι οι επιχειρήσεις που γειτνιάζουν με την πολιτιστική, περιβαλλοντική, τουριστική διαδρομή, δραστηριοποιούνται σε συναφείς τομείς πολιτιστικού/ περιβαλλοντικού τουρισμού κι επιδιώκουν τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας για κινητοποίηση των παραγωγικών δυνάμεων της πολιτιστικής, περιβαλλοντικής, τουριστικής διαδρομής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, απαιτούνται δύο ομαδοποιημένες επιμέρους ενέργειες ως εξής: α) Καθιέρωση θεσμού Μεσολαβητή μεταξύ του τουριστικού επιχειρηματία και του τοπικού μικρού παραγωγού και β) Εξειδικευμένες δράσεις καθοδήγησης για την αναβάθμιση των υπηρεσιών τους. Οι δράσεις θα είναι αποκλειστικά καθοδηγητικές για την in house αυτοανάπτυξη των επιχειρήσεων και αποκλειστικά θα αφορούν θέματα γύρω από την πολιτιστική διαδρομή «ΟΙΔΙΠΟΥΣ». Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται θα είναι δωρεάν (χωρίς αντίτιμο) ελεύθερες και καθολικές προς όλους συμμετέχοντες (τοπικές επιχειρήσεις, φορείς κτλ.) στην δράση μέσω δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος”.

Στα παραδοτέα της Πράξης περιλαμβάνονται: α) η αρχική έρευνα καταγραφής της παρούσας γνώσης, β) η υποστήριξη επιχειρήσεων για την εκπλήρωση των κριτηρίων, γ) ο σχεδιασμός πενταετούς Προγράμματος Δράσεων Διασύνδεσης, δ) η υλοποίηση καμπάνιας προβολής, ε) η  διοργάνωση εκπαιδευτικών ημερίδων καθώς και στ) η διοργάνωση διημερίδας συνεργειών με workshops και B2B συναντήσεις.

Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 03/10/2022 και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 184.000,00 €.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δικαιούχος της Πράξης θα είναι η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε., που είναι ο Φορέας Διαχείρισης Προορισμού (D.M.O.) της Πολιτιστικής Διαδρομής «ΟΙΔΙΠΟΥΣ». Πρόκειται, συνεπώς, για μια μεγάλη στιγμή για το πρόγραμμα, καθώς επιπλέον είναι η πρώτη φορά που εντάσσεται μια τέτοιου είδους δράση, η οποία θα ενδυναμώσει δραστικά την επιχειρηματική δραστηριότητα της περιοχής.

Λίγα λόγια για το Πρόγραμμα «ΟΙΔΙΠΟΥΣ»:

Το πρόγραμμα «Πολιτιστική – Περιβαλλοντική Διαδρομή στη Στερεά Ελλάδα, “ΟΙΔΙΠΟΥΣ”» έχει προταθεί από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» και υλοποιείται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και όλους τους αρμόδιους φορείς. Αποτελεί ένα επώνυμο και ολιστικό προϊόν πολιτιστικού τουρισμού για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, το οποίο διαμορφώνεται με βάση τα σημαντικότερα μνημεία φύσης και πολιτισμού σε 7 επιλεγμένους πόλους της Περιφέρειας: α) Χαλκίδα – Ερέτρια (Εύβοια), β) Δελφοί (Παρνασσός), γ) Καρπενήσι (Ευρυτανία), δ) Θερμοπύλες (Καμένα Βούρλα-Λαμία-Κάστρο Λαμίας-Οίτη), ε) Θήβα, στ) Ορχομενός Βοιωτίας και ζ) Σκύρος.

Βλέπε σχετικά:

Ένταξη της Πράξης «Δράσεις δημοσιότητας / marketing της Πολιτιστικής – Περιβαλλοντικής Διαδρομής» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» – ΔΙΑΖΩΜΑ