ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΡΘΑΙΑΣ ΚΕΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ