Γρήγορη μετάβαση

Υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης με αντικείμενο: «Αποκατάσταση Αρχαίου Θεάτρου Δελφών»

Σχετικά Θέατρα

Υπεγράφη στις 20 Οκτωβρίου 2014 η προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης, ύψους 1.700.000 ευρώ, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το έργο «Αποκατάσταση Αρχαίου Θεάτρου Δελφών».

Σκοπός της παρούσας προγραμματικής σύμβασης είναι η εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση Αρχαίου Θεάτρου Δελφών» σύμφωνα με τις εγκεκριμένες από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο μελέτες. Η σύμβαση υπεγράφη σε συνέχεια της ανάθεσης της μελέτης αποκατάστασης του Αρχαίου Θεάτρου των Δελφών από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 24 Μαρτίου 2011 στους μελετητές κ.κ Ελένη Άννα Χλέπα και Κωνσταντίνο Παπαντωνόπουλο.

Πιο συγκεκριμένα το αντικείμενο της σύμβασης είναι η χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος δια της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδος του έργου «Αποκατάσταση Αρχαίου Θεάτρου Δελφών», το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Αποκατάσταση αρχαίου θεάτρου Δελφών»:

Το υποέργο 1 θα υλοποιηθεί από την Ι΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων απολογιστικά και με αυτεπιστασία.

1. Εργασίες πεδίου (ανασκαφικές διερευνήσεις στις απογυμνωμένες περιοχές του κοίλου και στην περιοχή περί το βόρειο ανάλημμα, απομάκρυνση επιχώσεων, τμηματικές ή συνολικές αποσυναρμολογήσεις νεότερων αργολιθοδομών, διαμορφώσεις, αποψιλώσεις, αποχωματώσεις, επιχωματώσεις).

2. Μετακίνηση, μελέτη και αποτύπωση των διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών από τα αναλήμματα, το κοίλο και την σκηνή. Ταύτιση και ένταξή τους στη σχεδιαστική αποκατάσταση του κοίλου.

3. Εκπόνηση εξειδικευμένων επιμέρους μελετών στο πλαίσιο επικαιροποίησης και συμπλήρωσης του φακέλου του έργου:

·         Μελέτη εργοταξίου.
·         Γεωτεχνική διερεύνηση και μελέτη.
·         Επικαιροποίηση μελέτης σύνθεσης κονιαμάτων, ενεμάτων και τεχνητού λίθου.
·         Μελέτη εφαρμογής για την αποκατάσταση των αναλημμάτων του θεάτρου.
·         Μελέτη συγκόλλησης αρχιτεκτονικών μελών.
·         Μελέτη απορροής όμβριων υδάτων θεάτρου και βόρειου πρανούς.

4.       Προμήθεια νέων λίθων

5.       Αποκατάσταση αναλημμάτων (παρόδων, πλευρικά και βόρειο ανάλημμα).

6. Αποκατάσταση του κοίλου (καθαιρέσεις σύγχρονων αργολιθοδομών, αποσυναρμολογήσεις, συγκολλήσεις, ανατάξεις, συμπληρώσεις με αρχαίο και νέο υλικό, διαμορφώσεις απογυμνωμένων περιοχών του κοίλου, συμπλήρωση διαζώματος, αποκατάσταση υπόβασης εδωλίων, συμπλήρωση πλακών επίστεψης ποδίου κάτω κοίλου, κάλυψη και επίχωση δυτικού αγωγού του κοίλου).

7. Αποκατάσταση των ορθοστατών της ορχήστρας και καθαρισμός του περιμετρικού αγωγού.

8. Εργασίες αποστράγγισης στο θέατρο και το βόρειο πρανές του κοίλου.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Ανάθεση παροχής υπηρεσίας για την επίβλεψη του έργου αποκατάστασης αρχαίου θεάτρου Δελφών»:

Το Υποέργο 2 θα υλοποιηθεί από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων, κατόπιν διενέργειας δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού και ανάθεσης σύμβασης για την παροχή υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3316/2005 και τη λοιπή  κείμενη νομοθεσία.

Για το σχεδιασμό και την εκτέλεση των προβλεπόμενων ήπιων επεμβάσεων, που θα συμβάλλουν στην ανάδειξη του θεάτρου και γενικότερα του αρχαιολογικού χώρου, απαιτείται η συγκρότηση διεπιστημονικής ομάδας, η οποία θα εκπονήσει μια σειρά μελετών και εργασιών σύμφωνα με τη διεθνή δεοντολογία των επεμβάσεων, τη συμβατότητα και την αναστρεψιμότητα.

Τη χρηματοδότηση για το παραπάνω πρόγραμμα διαθέτει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μέσω της παραπάνω Προγραμματικής Σύμβασης. Η διάρκεια του έργου είναι 30 μήνες. Κύριος του έργου θα είναι η Ι΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Φορέας υλοποίησης του Υποέργου 1 «Αποκατάσταση αρχαίου θεάτρου Δελφών» θα είναι η Ι΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Το έργο θα υλοποιηθεί απολογιστικά και με αυτεπιστασία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Φορέας υλοποίησης του Υποέργου 2 «Ανάθεση παροχής υπηρεσίας για την επίβλεψη του έργου αποκατάστασης αρχαίου θεάτρου Δελφών» είναι η Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων του ΥΠΠΟΑ. Το έργο θα υλοποιηθεί με δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επικεφαλής του έργου ορίζεται η Προϊσταμένη της Ι΄ΕΠΚΑ, κα Αθανασία Ψάλτη.

Το Διάζωμα ευχαριστεί θερμά για τη σημαντική συμβολή τους την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, τον νυν Περιφερειάρχη, κο Κωνσταντίνο Μπακογιάννη, καθώς και την τέως Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, κα Παναγιώτα Γαζή.

Υποδεχόμαστε με πολύ μεγάλη χαρά τη νέα αυτή προγραμματική σύμβαση, καθώς μετά από τις συντονισμένες προσπάθειες όλων των εμπλεκόμενων φορέων (Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, Υ.ΠΟ.Α. και των υπηρεσιών του Ι΄ Ε.Π.Κ.Α και Δ.Α.Α.Μ., ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ, Χορηγών και Μελετητών), έφτασε η ώρα για την υλοποίηση ενός σπουδαίου έργου, που θα έχει ως στόχο την αποκατάσταση ενός κορυφαίου μνημείου