Γρήγορη μετάβαση

Προκήρυξη θέσεων εργασίας για τις αρχαιολογικές εργασίες στο θέατρο Μεγαλόπολης

Σχετικά Θέατρα

Πηγή: arcadia.portal.gr

Πρόσληψη ΤΕ Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού, δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 1
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ – ΦΑΣΗ Α΄: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ Β ΚΑΙ Γ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» της Πράξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ – ΦΑΣΗ Α΄: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ Β ΚΑΙ Γ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ», με κωδικό ΟΠΣ
5069202 στο Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014-2020» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΕΦ.Α. Αρκαδίας, για χρονικό διάστημα έντεκα (11) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Περιοχή απασχόλησης: Αρχαίο Θέατρο Μεγαλόπολης και εργαστήριο συντήρησς στο Αρχαιολογικό Μουσείο Τρίπολης.

Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας: 2710225243, κ.κ. Σ. Ανδρικοπούλου, Γ. Λαμπροπούλου.

 

Μπορείτε να δείτε την προκήρυξη, εδώ.