Γρήγορη μετάβαση

Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΣ»: Υπογραφή Σύμβασης για το στρατηγικό σχεδιασμό – masterplan – του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης

Στην ανάθεση σύμβασης για την εκπόνηση του στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου Ηρακλείου στο πλαίσιο του προγράμματος αστικής ανάπτυξης «ΠΟΛΙΣ» προχώρησε στις 15 Οκτωβρίου 2020 ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης. Η ανάθεση έγινε στην εταιρεία «ΕΤΑΜ Ανώνυμη Εταιρεία Συμβουλευτικών και Μελετητικών Υπηρεσιών».

Το πρόγραμμα «ΠΟΛΙΣ»  αποτελεί πρωτοβουλία του Υφυπουργού Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, κ. Δημήτρη Οικονόμου και υλοποιείται σε συνεργασία με το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ». Το πρόγραμμα αφορά σε ολιστικές παρεμβάσεις στα ιστορικά κέντρα έξι πόλεων με πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα (Ηράκλειο, Αχαρνές, Θήβα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Κομοτηνή). Κοινή αποστολή όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την υλοποίηση του προγράμματος είναι η συνάντηση των μνημείων των πόλεων με το δημόσιο και τον ιδιωτικό χώρο και η αξιοποίηση των θεσμών του cluster και του φορέα λειτουργίας (D.M.O) για την εξασφάλιση του ολιστικού χαρακτήρα των προγραμμάτων, καθώς και της βιωσιμότητάς τους.

Η παραπάνω ανάθεση του masterplan από το Δήμο Ηρακλείου με τίτλο «Σχεδιασμός και ανάπτυξη μεθοδολογίας για την υλοποίηση προγράμματος ολοκληρωμένης ανάπλασης με στόχο την αναβάθμιση ης ποιότητας της ζωής και την αναζωογόνηση του αστικού χώρου του ιστορικού κέντρου του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης», έχει σαν στόχο:

α) την υποστήριξη του Δήμου Ηράκλειου στον καθορισμό της περιοχής που θα αφορά ο σχεδιασμός του προγράμματος ολοκληρωμένης παρέμβασης και τον προσδιορισμό των έργων/δράσεων που είναι απαραίτητο να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της παρέμβασης αυτής,

β) τη διάκριση των έργων/δράσεων αυτών σε κατηγορίες (εργολαβία, μελέτη, προμήθεια, παροχή υπηρεσίας) και τον προσδιορισμό του τρόπου υλοποίησης τους (με ανάθεσή ή αυτεπιστασία),

γ) την εκτίμηση της ωριμότητας των έργων/δράσεων (αδειοδοτήσεις/μελέτες) και τη διάκριση αυτών σε έργα/δράσεις με ωριμότητα και δυνατότητα χρηματοδότησης και υλοποίησης στο πλαίσιο ΕΣΠΑ 2014-2020 και σε έργα/δράσεις που απαιτούν ωρίμανση για να έχουν πιθανότητα χρηματοδότησης και υλοποίησης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027 (με καταγραφή όλων των απαιτούμενων ενεργειών για ωριμότητα σε επίπεδο μελετών και αδειοδοτήσεων) και

δ) τη συνεργασία/διαβούλευση με τους θεσμικούς φορείς και το κοινό.

Μέχρι σήμερα έχουν γίνει αναθέσεις των masterplans για τους Δήμους Θήβας και Ηρακλείου Κρήτης και με χαρά αναμένουμε την έναρξη του στρατηγικού σχεδιασμού και στις υπόλοιπες πόλεις που εντάσσονται στην πρώτη φάση του προγράμματος.

Capture-ΠΟΛΙΣ