Γρήγορη μετάβαση

Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΣ»: Η «Πράσινη Χάρτα του Διαζώματος»

Το  Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», ως αυθεντικός εκφραστής του ευρωπαϊκού πνεύματος και φορέας υλοποίησης των ευρωπαϊκών πολιτικών, προχώρησε στη σύνταξη της «Πράσινης Χάρτας Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Ενέργειας», ενός οδηγού – βοηθήματος, με  προτάσεις για την εφαρμογή των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας στις πόλεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα «ΠΟΛΙΣ».

Η ανωτέρω Συμφωνία  της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής, είναι ένας οδικός χάρτης δράσεων για την προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων με τη μετάβαση σε μια καθαρή, κυκλική οικονομία, με σκοπό την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής, την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Στόχος της, είναι να μετατρέψει τις κλιματικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις σε ευκαιρίες και να εξασφαλίσει μια δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς μετάβαση στην  κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050, ώστε οι πόλεις να γίνουν πιο ανθεκτικές και φιλικές στον άνθρωπο.

Στο παραπάνω πλαίσιο, το πρόγραμμα «ΠΟΛΙΣ» του Διαζώματος προτείνει ολιστικές παρεμβάσεις σε πόλεις της Ελλάδας με ιστορικό και αρχαιολογικό υπόβαθρο, ώστε να λειτουργήσουν ως «σημεία αναφοράς» του αστικού χώρου. Στον πυρήνα του εγχειρήματος είναι πολιτικές που ενισχύουν τη βιωσιμότητα και την αειφορία και προωθούν την ασφαλή κινητικότητα, την ενίσχυση αστικού πρασίνου, τις καθαρές μορφές ενέργειας, την κυκλική οικονομία και τις έξυπνες λύσεις των νέων τεχνολογιών. Το πρόγραμμα διεκδικεί οφέλη τόσο  για τους κατοίκους των ιστορικών πόλεων, όσο και  για τους δυνητικούς επισκέπτες τους.

Η «Πράσινη Χάρτα», ένα κείμενο δυναμικό, που διαρκώς θα εξελίσσεται, θα προταθεί στους Δήμους που συμμετέχουν στο παραπάνω Πρόγραμμα, ώστε να ενισχυθεί η προσπάθεια υλοποίησής του.

Τα Βασικά κεφάλαια «Πράσινης Χάρτας», είναι τα εξής:

  1. Πολιτιστική ταυτότητα
  2. Αισθητική των πόλεων
  3. Αστικό Πράσινο
  4. Ενέργεια
  5. Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα
  6. Έξυπνες Πόλεις (Smart Cities)
  7. Κυκλική Οικονομία
  8. Ενεργοί Πολίτες

Η «Πράσινη Χάρτα» του Διαζώματος διαμορφώθηκε από τη νεοσύστατη θερμοκοιτίδα του Διαζώματος «D-Hub». Πιο συγκεκριμένα, την «Πράσινη Χάρτα»  συνέταξε τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από τους κ.κ. Ελίνα Αγγέλη (Αρχιτέκτονα Μηχανικό, M.Sc. Προστασία Μνημείων), Σταυρούλα Κακαουνάκη (PhD Χωροταξίας και Περιβάλλοντος – Σύμβουλο Επιχειρήσεων) και Ηλία Χάντζο (Μ.Sc. Πολιτικό Μηχανικό – Σύμβουλο Επιχειρήσεων και Αειφόρου Ανάπτυξης, με εξειδίκευση στις Α.Π.Ε.), ο οποίος υπήρξε και ο συντονιστής του εγχειρήματος.

Την επιτροπή πλαισίωσε επίσης, επιστημονική ομάδα, η οποία απαρτίζεται από τους κ.κ.: Χάρη Δούκα (Αναπληρωτή Καθηγητή, Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων), Κωνσταντίνα Τσαγκάρη (Διευθύντρια Ινστιτούτου Μεσογειακών & Δασικών Οικοσυστημάτων (ΙΜΔΟ) του ΕΛΓΟ -ΔΗΜΗΤΡΑ), Γιώργο Καρέτσο (Δ/ντή Ερευνών του Ινστιτούτου ΙΜΔΟ), Λουκά Σπανό (Οικονομολόγο), Αναστασία Σπανού (Σύμβουλο Περιβάλλοντος και Ενέργειας), Ντιλένα Βασιλείου (Ηλεκτρολόγο Μηχανικό).

Μπορείτε να μελετήσετε την «Πράσινη Χάρτα» στο σύνδεσμο που ακολουθεί:

«Πράσινη Χάρτα Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Ενέργειας»

Πράσινη Χάρτα -λογοτυπο