Γρήγορη μετάβαση

Μελέτη Ι.Ο.Β.Ε. – «Η κοινωνικο-οικονομική επίδραση των Μουσείων Π.Ι.Ο.Π. σε τοπικό επίπεδο»

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς και το Σωματείο «Διάζωμα» εγκαινίασαν το 2014 μια συνεργασία με κοινό στόχο τη διάσωση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου. Η συνεργασία αυτή εγκαινιάστηκε με οραματικό στόχο να λειτουργήσει, ως γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των μουσείων του Π.Ι.Ο.Π, των περιοχών όπου αυτά βρίσκονται και του δικτύου των αρχαίων θεάτρων.

Το δίκτυο του Π.Ι.Ο.Π. αποτελείται από εννέα θεματικά μουσεία. Η λειτουργία τους αποσκοπεί στην ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας και της παραγωγικής ιστορίας της ευρύτερης περιοχής στην οποία βρίσκονται, στην αναβάθμιση της εικόνας της περιοχής αυτής, στην αύξηση του τουρισμού και της ζήτησης για τα τοπικά προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Τα μουσεία δε βρίσκονται σε αστικά κέντρα, αλλά σε περιοχές με ενισχυμένη παρουσία του αγροτικού τομέα ή σε περιοχές με χαμηλή απασχόληση σε σχέση με τον τοπικό πληθυσμό.

Η πρόσφατη μελέτη  που εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε.) για την αποτίμηση της κοινωνικής και οικονομικής επίδρασης των μουσείων Π.Ι.Ο.Π έφερε στο φως πολύ θετικά αποτελέσματα ως προς τη λειτουργία των μουσείων αυτών και τον αντίκτυπό τους σε τοπικό επίπεδο.

Συγκεκριμένα, το διάστημα 2015-2016 καταγράφηκε πολύ σημαντική άυξηση στον αριθμό των επισκεπτών των μουσείων Π.Ι.Ο.Π. (148 χιλ. το 2015, 220 χιλ. το 2016). Στην αύξηση αυτή συνέβαλε σημαντικά η λειτουργία και των δυο νέων μουσείων του δικτύου. Το νέο μουσείο Μαστίχας Χίου μάλιστα, αναδείχθηκε δεύτερο σε σειρά επισκεψιμότητας για το 2016, ενώ πρώτο σε επισκεψιμότητα αναδείχθηκε το Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης στη Δημητσάνα. Ένα ακόμη αξιοσημείωτο στοιχείο είναι πως τα συνολικά έσοδα των μουσείων σημείωσαν αύξηση της τάξης του +45,7%. Τέλος, ο θεματικός χαρακτήρας των μουσείων αναδείχθηκε σε σημαντικό παράγοντα για την προσέλκυση του ενδιαφέροτος των επισκεπτών.

Τα μουσεία του δικτύου Π.Ι.Ο.Π. φαίνεται, σύμφωνα με τα πορίσματα της μελέτης Ι.Ο.Β.Ε., να αποτελούν μοχλό κινητήριας δύναμης για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής στην οποία βρίσκονται. Η επίδραση τους  στην τοπική κοινωνία μπορεί να αποτυπωθεί στη γενικότερη  αναβάθμιση της εικόνας μιας περιοχής, αλλά και στην επέκταση της τουριστικής περιόδου.  Οι αριθμοί ως προς αυτό είναι διαφωτιστικοί. Tο  64% των επισκεπτών των μουσείων του Ομίλου Πειραιώς, δήλωσαν ότι  “η ύπαρξη του μουσείου επηρέασε από αρκετά έως πολύ την απόφασή τους να επισκεφτούν την περιοχή”.

Σε συνέχεια των παραπάνω, οι καταλυτικές επιδράσεις από τα μουσεία του Π.Ι.Ο.Π στον τουρισμό εκτιμώνται σε ένα εύρος από €5,4 εκατ. έως  €11,3 εκατ. – σε μια κλίμακα από το συντηρητικό, στο αισιόδοξο σενάριο εκτίμησης καταλυτικών επιδράσεων -, οι καταλυτικές επιδράσεις στη συνολική επίδραση στο Α.Ε.Π. στο σύνολο της χώρας φτάνει από €13,4 εκατ.ως  €23,0 εκατ., και τέλος η συνολική επίδραση στην απασχόληση εκτιμάται σε μια κλίμακα από 345 έως και 600 εργαζομένους.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την παραπάνω μελέτη στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

«Η κοινωνικο-οικονομική επίδραση των Μουσείων Π.Ι.Ο.Π. σε τοπικό επίπεδο»