Γρήγορη μετάβαση

Το Καταστατικό του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ»

Σταθμό στην ιστορία της Κίνησης Πολιτών «ΔΙΑΖΩΜΑ», αποτελεί  η τροποποίηση του καταστατικού του Σωματείου, η οποία είχε εγκριθεί ομόφωνα από το σώμα του στη διάρκεια των εργασιών της ΙΑ’ Γενικής Συνέλευσης, το Σεπτέμβριο του 2018.

Το Καταστατικό είναι σε ισχύ από τον Ιούλιο του 2019, μετά και την επικύρωσή του από το Ειρηνοδικείο Αθηνών, ενώ πριν λίγες ημέρες κατατέθηκε ο πλήρης φάκελός του στο Τμήμα Πολιτισμού της Δ/νσης Αθλητισμού και Πολιτισμού, της Γενικής Δ/νσης Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κλιματικής αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής.

Για το ΔΙΑΖΩΜΑ η τροποποίηση αυτή, υπήρξε απαραίτητη, προκειμένου  το καταστατικό του Σωματείου να ανταποκρίνεται στην ιστορική, πνευματική και βιωματική πορεία του Σωματείου και συγχρόνως να αποτυπώνει το κοινό πνευματικό και προγραμματικό υπόβαθρο του Διαζώματος με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, όπως αυτό περιγράφεται στο «Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 προς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην πολιτιστική κληρονομιά για την Ευρώπη (2014/2149(INI)). Με την τροποποίηση συνεπώς, των άρθρων 2 και 3 του Καταστατικού,  ενθυλακώνεται στον κανονισμό του Σωματείου η φιλοσοφία της ολοκληρωμένης διαχείρισης των μνημείων και ο ολιστικός σχεδιασμός νέων προγραμμάτων πολιτιστικού τουρισμού (Περιβαλλοντικές Διαδρομές και τα Αρχαιολογικά Πάρκα), καθώς επίσης και η ανάδειξη της πτυχής «κοινό αγαθό» ως αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής ταυτότητας του Διαζώματος.

Η εναρμόνιση επομένως του καταστατικού με την πορεία του Σωματείου, καθώς και με το κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σηματοδοτεί την έναρξη της μιας νέας περιόδου δράσης, σε ότι αφορά τη  συμβολή του Διαζώματος στο έργο των θεσμών για την ένταξη των μνημείων στο «κέντρο της ζωής» και  της βιώσιμης ανάπτυξης.

Μπορείτε να δείτε στη συνέχεια τα σχετικά άρθρα:

«Άρθρο 3. Σκοποί»:
Η ένταξη των μνημείων στο κέντρο της ζωής και η σύνδεσή τους με την αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Η συμβολή στο σχεδιασμό και στην προώθηση νέων μορφών συμμετοχικής διακυβέρνησης στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς με την ανάδειξη της πτυχής «κοινό αγαθό» και την ενίσχυση των δεσμών των τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών.

«Άρθρο 4. Υλοποίηση Σκοπών»:
Τη συμβολή στο σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων προγραμμάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης των μνημείων, όπως οι Πολιτιστικές – Περιβαλλοντικές Διαδρομές και τα Αρχαιολογικά Πάρκα. Στόχος των παραπάνω προγραμμάτων είναι να αποτελέσουν κινητήριο μοχλό για την οικονομική, κοινωνική, τουριστική και περιβαλλοντική ανάπτυξη μιας περιοχής, καθώς και να συνδέσουν τα μνημεία με την τοπική επιχειρηματικότητα και κυρίως με τον πρωτογενή τομέα και τον πολιτισμό της αγροδιατροφής.
Την προώθηση ειδικών μορφών χρηματοδότησης και διαχείρισης, όπως η συμμετοχή της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, της Κοινωνίας των Πολιτών, καθώς και οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Μπορείτε στη συνέχεια να διαβάσετε καταστατικό και να παρακολουθήσετε απόσπασμα της ΙΑ’ Γενικής Συνέλευσης:

Το Καταστατικό του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ»

Τροποποίηση του καταστατικού του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» σύμφωνα με το άρθρο 17 – ΒΙΝΤΕΟ Γενικής Συνέλευσης Διαζώματος 2018

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΙΑΖΩΜΑ»

 

 ΆΡΘΡΟ 1. ΙΔΡΥΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΔΙΑΖΩΜΑ», που βασίζεται στην εθελοντική εργασία και προσφορά των μελών του, καθώς και στη συνεργασία άλλων πολιτών.

Ο διακριτικός τίτλος του Σωματείου είναι «ΔΙΑΖΩΜΑ» και η απόδοσή του με λατινικούς χαρακτήρες «DIAZOMA». Ως έμβλημά του ορίζεται σύνθεση με υπαινικτικές αναφορές στους στόχους του Σωματείου.

Η σφραγίδα του Σωματείου περιλαμβάνει τον τίτλο με ελληνικούς και λατινικούς όρους, καθώς  και το έμβλημα του.

 ΆΡΘΡΟ 2. ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Έδρα του Σωματείου ορίζεται η Αθήνα (οδός Μπουμπουλίνας 30 , T.K.10682). Τα όργανα διοίκησης νομίμως συνεδριάζουν και νομίμως αποφασίζουν και εκτός έδρας. Το Σωματείο μπορεί να συγκροτεί Παραρτήματα, Γραφεία και Τεχνικές, Εκπαιδευτικές, Ερευνητικές ή άλλες μονάδες υποστήριξης ή διάδοσης ή ενίσχυσης του έργου του, ή να ορίζει εκπροσώπους του σε πόλεις, κωμοπόλεις ή τοποθεσίες της Ελλάδος ή του εξωτερικού για την εξυπηρέτηση των σκοπών του.

ΆΡΘΡΟ 3. ΣΚΟΠΟΙ

 1. Η συμβολή στην προστασία και την ανάδειξη των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης (θεάτρων, ωδείων, σταδίων, αμφιθεάτρων), καθώς και στη διάδοση των αξιών της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη και την προβολή της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας.
 2. Η ευαισθητοποίηση και υποστήριξη μέσω δικτύου πολιτών όλων των φορέων που σχετίζονται με την αποκατάσταση, την ανάδειξη και, όπου κρίνεται αρμοδίως επιτρεπτό, τη χρήση των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης, των σημαντικών αυτών μνημείων του αρχαίου κόσμου, πολλά από τα οποία εξακολουθούν να υπηρετούν το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκαν.
 3. Η υποστήριξη της καταγραφής και της τεκμηρίωσης των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης με στόχο την αξιοποίησή τους ως πηγών γνώσης για την αρχαιολογική επιστήμη και την εξέλιξη της τέχνης του θεάτρου.
 4. Η παρουσίαση και προβολή στο ευρύ κοινό των στοιχείων που αφορούν στην έρευνα, την προστασία και τη διαχείριση των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης με στόχο την αναγνώριση της αξίας τους και ως χώρων καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας από την αρχαιότητα ως σήμερα, όπου αρχαιότητα και σύγχρονος πολιτισμός μπορούν να συμβιώνουν σε μία αρμονική συνέχεια χώρου και χρόνου.
 5. Ο σεβασμός στο βαθμό διατήρησης της αυθεντικότητας των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης με την εξασφάλιση όλων των συνθηκών προστασίας τους κατά τη σύγχρονη χρήση τους.
 6. Η ένταξη των μνημείων στο κέντρο της ζωής και η σύνδεσή τους με την αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
 7. Ο σχεδιασμός και η προώθηση νέων μορφών συμμετοχικής διακυβέρνησης στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς με την ανάδειξη της πτυχής «κοινό αγαθό» και την ενίσχυση των δεσμών των τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών.

 

ΆΡΘΡΟ 4. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΚΟΠΩΝ

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, το Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ  επιδιώκει:

 1. Τη διαμόρφωση κινήματος πολιτών με αίτημα την αποκατάσταση, ανάδειξη και αξιοποίηση των αρχαίων θεάτρων και γενικότερα των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα τους.
 2. Τη συνεργασία και ενότητα στη δράση των αρμόδιων Υπουργείων (Πολιτισμού, Παιδείας, Τουρισμού, Ανάπτυξης, κ.ά.), των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, των ιδιωτικών επιχειρήσεων, των ανεξάρτητων οργανισμών, ιδρυμάτων και σωματείων και των φυσικών προσώπων που ενδιαφέρονται για την αρχαιολογική, αρχιτεκτονική, φιλολογική, ιστορική, γεωγραφική, τεχνολογική και καλλιτεχνική έρευνα και διαχείριση των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης.
 3. Την ενθάρρυνση και την υποστήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη δημιουργία «Δικτύου Πόλεων Αρχαίων Θεάτρων».
 4. Τη διεθνή συνεργασία μεταξύ των φορέων και των προσώπων, που δραστηριοποιούνται σε συναφή πεδία.
 5. Τη διοργάνωση εκδηλώσεων στους οριζόμενους από την Αρχαιολογική Υπηρεσία αρχαίους χώρους θέασης και ακρόασης.
 6. Τη διοργάνωση σεμιναρίων, εκθέσεων και λοιπών εκδηλώσεων, την παραγωγή ενημερωτικών και άλλων εκδόσεων, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών και την υποστήριξη του έργου του Σωματείου.
 7. Την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων και του Διαδικτύου για τη δημιουργία ψηφιοποιημένου υλικού που αφορά στους αρχαίους χώρους θέασης και ακρόασης, και την διαχείριση του υλικού αυτού. Οι παραπάνω ενέργειες αποβλέπουν στη διατήρηση-διάσωση πολύτιμων αρχιτεκτονικών και λοιπών στοιχείων, στην ανάδειξη και προβολή στο ευρύ κοινό των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης, στην ενημέρωση και υποστήριξη επιστημόνων-ερευνητών, καθώς και στην ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών που θα ενισχύουν την εκπαίδευση και την προσέλκυση επισκεπτών στους ίδιους τους χώρους, όπως τρισδιάστατες εικονικές ανακατασκευές αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης.

Το ψηφιακό αυτό απόθεμα θα αποτελεί ταυτόχρονα ένα διαρκές «παρατηρητήριο» για την εξέλιξη όλων των προγραμμάτων των συναφών με την προστασία και ανάδειξη των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης.

 1. Την αρωγή στη χρηματοδότηση των αναγκαίων ερευνών, μελετών και δράσεων για την αποκατάσταση, ανάδειξη και αξιοποίηση των αρχαίων θεάτρων και γενικότερα των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης με συστηματική αναζήτηση πόρων, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό χώρο, και με παράλληλη ευαισθητοποίηση και προσέλκυση χορηγών. Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» θα διασφαλίζει ότι τα κονδύλια που θα προσφέρονται από τους χορηγούς, θα επενδύονται εξ ολοκλήρου στο συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο χορηγήθηκαν.
 2. Την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη δημιουργία ή τη διεύρυνση, μέσω κατάλληλων νομικών μορφών, συμπράξεων, κοινοπραξιών ή άλλων φορέων, που αναλαμβάνουν τη μελέτη, την εκτέλεση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση έργων ή δράσεων, που συνδέονται με τους σκοπούς του Σωματείου. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλει στην ανάπτυξη συνεργειών ανάμεσα στις αρμόδιες υπηρεσίες του Κράτους, φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου ή Ιδιωτικού δικαίου και φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών. Το Σωματείο μπορεί να συμμετέχει ενεργά στους ανωτέρω φορείς και να συμβάλλει στην υλοποίηση των έργων και των δράσεων με την τεχνογνωσία και τα μέσα που διαθέτει.
 3. Την ενθάρρυνση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την υιοθέτηση του θεσμού του «πολιτιστικού τέλους» και την ανάληψη δράσεων που συγκλίνουν προς αυτές του «Δικτύου Πόλεων Αρχαίων Θεάτρων».
 4. Τη συμβολή στο σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων προγραμμάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης των μνημείων, όπως οι Πολιτιστικές – Περιβαλλοντικές Διαδρομές και τα Αρχαιολογικά Πάρκα. Στόχος των παραπάνω προγραμμάτων είναι να αποτελέσουν κινητήριο μοχλό για την οικονομική, κοινωνική, τουριστική και περιβαλλοντική ανάπτυξη μιας περιοχής, καθώς και να συνδέσουν τα μνημεία με την τοπική επιχειρηματικότητα και κυρίως με τον πρωτογενή τομέα και τον πολιτισμό της αγροδιατροφής.
 5. Την προώθηση ειδικών μορφών χρηματοδότησης και διαχείρισης, όπως η συμμετοχή της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, της Κοινωνίας των Πολιτών, καθώς και οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
 6. Η αναφορά των ανωτέρω μέσων είναι ενδεικτική. Με απόφαση του Δ.Σ. είναι δυνατόν να ορίζονται και άλλες μορφές δράσης για την υλοποίηση των σκοπών του Σωματείου.

ΆΡΘΡΟ 5. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Η επικοινωνία του Σωματείου με τα μέλη του και τους τρίτους θα γίνεται εκτός από τους συνήθεις τρόπους και μέσω του Διαδικτύου, με τακτική ενημέρωση της ιστοσελίδας του Σωματείου, με ανοιχτή, ηλεκτρονική, επικοινωνία με τους πολίτες και ηλεκτρονική συμμετοχή για διατύπωση γνώμης  σε μεγάλα θέματα που αφορούν στους σκοπούς του Σωματείου.

ΆΡΘΡΟ 6. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Το Σωματείο μπορεί να συνεργάζεται ή να εγγράφεται μέλος σε άλλες ενώσεις, συνδέσμους, ομοσπονδίες, οργανώσεις, εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς με ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Το Σωματείο μπορεί να δημιουργήσει ή να συμβάλλει στη δημιουργία άλλων μη κυβερνητικών φορέων (μη κερδοσκοπική εταιρεία, σωματείο, ίδρυμα, μη κυβερνητική οργάνωση, κ.λ.π.) εφόσον, με την ίδρυσή τους ή με την συμμετοχή του σε αυτούς, εξυπηρετούνται οι ευρύτεροι στόχοι του.

ΆΡΘΡΟ 7. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το Σωματείο λειτουργεί με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και διέπεται μόνον από τις διατάξεις του Καταστατικού του και της κείμενης Νομοθεσίας.

ΆΡΘΡΟ 8. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Πόροι του Σωματείου, είναι:

 • Το δικαίωμα εγγραφής, οι συνδρομές ή οι έκτακτες εισφορές των μελών.
 • Τα έσοδα από τη διοργάνωση εκδηλώσεων ή από ενέργειες ευαισθητοποίησης του κοινού, έκδοση – διάθεση εντύπων, οπτικοακουστικού υλικού, κ.λ.π.
 • Οι επιχορηγήσεις από ελληνικούς ή διεθνείς θεσμικούς φορείς.
 • Οι δωρεές, οι κληρονομιές, οι κληροδοσίες, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη είσπραξη.
 • Τα έσοδα από την εκμετάλλευση της περιουσίας του.
 • Οι χορηγίες, με τη γνωστή μορφή τους, αλλά και με την παράλληλη ανάπτυξη του θεσμού της λαϊκής χορηγίας.

ΆΡΘΡΟ 9. ΜΕΛΗ

Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικά, αρωγά, επίτιμα και ευεργέτες. 

Τακτικά μέλη

Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει κάθε φυσικό πρόσωπο άνω των 18 ετών, εφόσον υποβάλει ενυπόγραφη αίτηση προς το Δ. Σ., στην οποία καταχωρούνται τα στοιχεία του, δηλαδή ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, τόπος γεννήσεως, διεύθυνση κατοικίας του καθώς και δήλωση ότι:

 • Αποδέχεται ανεπιφύλακτα το παρόν καταστατικό, τυχόν εσωτερικό κανονισμό, και τις νόμιμες αποφάσεις του Δ. Σ. και της Γ. Σ.
 • Δεν εμπίπτει σε κανένα από τα κωλύματα του άρθρου 11 του παρόντος καταστατικού.

Η ιδιότητα του τακτικού μέλους αποκτάται μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου που αποφασίζει για την αίτηση του ενδιαφερομένου, το αργότερο εντός δύο μηνών από την υποβολή της.

Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα τακτικά μέλη, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο.

Μετά την έγκριση της αίτησης, το νέο μέλος καταβάλλει το δικαίωμα εγγραφής του.

Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου που θα εκπροσωπούνται από φυσικό πρόσωπο, οριζόμενο από τα ίδια. Τα Ν. Π. πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση με την ακριβή επωνυμία τους, διεύθυνση και Α.Φ.Μ.

Τακτικά Μέλη θεωρούνται και τα Ιδρυτικά Μέλη του Σωματείου.

Αρωγά μέλη

Αρωγά μέλη γίνονται με απόφαση του Δ. Σ., μετά από σχετική αίτηση, όσοι πολίτες επιθυμούν να συνδράμουν με κάθε τρόπο στην υλοποίηση των σκοπών του Σωματείου, δηλαδή:

 • Με προσφορά εθελοντικής εργασίας.
 • Με παροχή οικονομικής ενίσχυσης.
 • Με δραστηριοποίηση στο επίπεδο δημοσίων σχέσεων, κ.λ.π.

Τα αρωγά μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, ούτε την υποχρέωση να καταβάλλουν ετήσια συνδρομή στο Σωματείο.

Επίτιμα μέλη

Επίτιμα μέλη γίνονται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που συνέβαλαν με εξαιρετικό τρόπο στην προώθηση των σκοπών του Σωματείου. Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν, εκτός από τα φυσικά πρόσωπα, και Οργανώσεις, μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, Ενώσεις Προσώπων και Επιτροπές, ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ, φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται από την υποχρέωση της ετήσιας συνδρομής προς το Σωματείο.

Μέλη ευεργέτες

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μπορεί να απονέμει την διάκριση του «μέλους-ευεργέτη» σε πρόσωπα φυσικά και νομικά, που ενίσχυσαν με εξαιρετικό τρόπο το Σωματείο. Η τιμητική αυτή διάκριση μπορεί να απονεμηθεί και σε Οργανώσεις, Εταιρείες, Ενώσεις Προσώπων και Επιτροπές, ΝΠΙΔ και NΠΔΔ, φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

ΆΡΘΡΟ 10. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ

O αριθμός των μελών του Σωματείου είναι απεριόριστος.

Tο Σωματείο εξακολουθεί να υπάρχει εφόσον τα τακτικά μέλη του δεν είναι λιγότερα από είκοσι (20).

 ΆΡΘΡΟ 11. ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ

Δεν μπορεί να εγγραφεί μέλος του Σωματείου όποιος στερήθηκε τα πολιτικά του δικαιώματα, εξαιτίας αμετάκλητης ποινικής καταδίκης και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση, καθώς και όποιος καταδικάστηκε αμετάκλητα για εσχάτη προδοσία, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπία, κλοπή, ληστεία, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, δωροδοκία και δωροληψία, βιασμό, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη και εκβιασμό. Η αμετάκλητη καταδίκη οποιουδήποτε μέλους του Σωματείου για οποιοδήποτε από τα παραπάνω αδικήματα συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωσή του από την ιδιότητα του μέλους.

Δεν γίνονται δεκτά ως μέλη και, εφόσον έχουν εγγραφεί, διαγράφονται με απόφαση του Δ.Σ., όσοι ανήκουν σε οποιαδήποτε οργάνωση της οποίας οι θεμελιώδεις στόχοι και η δράση αντιβαίνουν στους σκοπούς του Σωματείου.

 ΆΡΘΡΟ 12. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Όλα τα μέλη του Σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα, και υποχρεώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

Τα μέλη δικαιούνται να συμμετέχουν ενεργά στη λειτουργία του Σωματείου και να απολαμβάνουν συνεχούς ενημέρωσης και συμμετοχής στις αποφάσεις του.

Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται, εκτός από το δικαίωμα εγγραφής τους, να καταβάλλουν ετήσια συνδρομή προς το Σωματείο, το ύψος της οποίας ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Δ. Σ.

Το Δ. Σ. μπορεί να ορίζει υψηλότερα ποσά για το δικαίωμα εγγραφής και την ετήσια συνδρομή των Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και χαμηλότερα για τους φοιτητές και σπουδαστές.

Η παράλειψη καταβολής της συνδρομής μέλους για δύο χρόνια, συνεπάγεται τη διαγραφή του με απόφαση του Δ.Σ. Στην περίπτωση αυτή προβλέπεται δυνατότητα επανεγγραφής, μετά την καταβολή των εκκρεμών συνδρομών.

Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται επίσης:

 • να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου,
 • να συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών του,
 • να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τυχόν εσωτερικού κανονισμού, καθώς και με τις νόμιμες αποφάσεις του Δ. Σ. και της Γ. Σ.

Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να αποχωρούν από το Σωματείο οποτεδήποτε, αφού προηγουμένως έχουν ενημερώσει εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο και έχουν καταβάλει τη συνδρομή του τρέχοντος έτους.

ΆΡΘΡΟ 13. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΜΕΛΩΝ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρωμένη από την Γ. Σ. διαγράφεται από το Σωματείο όποιο μέλος αναπτύσσει δραστηριότητα αντίθετη με τους σκοπούς και τις αρχές του Σωματείου, παρεμποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων του Σωματείου, παρεμποδίζει την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος καταστατικού, δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του προς το Σωματείο ή εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος.

Το Δ. Σ. ασκεί την πειθαρχική εξουσία κατά των μελών και επιβάλλει τις ποινές της επίπληξης, της μομφής, ή της διαγραφής ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης. Κατά της απόφασης δύναται να ασκηθεί ένσταση ενώπιον της Γ. Σ., εντός μηνός από την κοινοποίησή της στο μέλος, που συζητείται στην αμέσως επόμενη Γ. Σ.

Σε κάθε περίπτωση, το μέλος που διώκεται πειθαρχικά έχει δικαίωμα ακρόασης και καλείται υποχρεωτικά σε έγγραφη απολογία πριν από την επιβολή πειθαρχικής ποινής. Η πρόσκληση σε απολογία γίνεται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία του πειθαρχικού ελέγχου.

Επίσης, το μέλος δικαιούται να παραστεί αυτοπροσώπως ή και με δικηγόρο ενώπιον του πειθαρχικού οργάνου στη συνεδρίαση που έχει ορισθεί, να αναπτύξει προφορικά την απολογία του και να καταθέσει υπόμνημα και σχετικά έγγραφα.

ΆΡΘΡΟ 14. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα τακτικά μέλη του Σωματείου που είναι ταμειακά εντάξει. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μια φορά το χρόνο και έκτακτα με αιτιολογημένη απόφαση του Δ. Σ. ή έγγραφη αίτηση του 1/5 των μελών, η οποία πρέπει να απευθύνεται προς το Δ. Σ. και να αναφέρει τα προς συζήτηση θέματα. Οι έκτακτες Γ. Σ. συγκαλούνται με ευθύνη του Προέδρου του Σωματείου μέσα σε 45 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.

Η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται στα γραφεία του Σωματείου και αποστέλλεται ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά ή τηλεομοιοτυπικά στα μέλη του Σωματείου δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γ. Σ. Η πρόσκληση περιλαμβάνει υποχρεωτικά τον τόπο, την ημέρα και την ώρα σύγκλησης της Γ. Σ., καθώς και τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Η Γ. Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται τα μισά συν ένα από τα τακτικά μέλη που είναι ταμειακά εντάξει. Εάν δεν υπάρχει απαρτία, η Γ. Σ. συγκαλείται εκ νέου εντός 8 ημερών. Στην περίπτωση της επαναληπτικής Γ. Σ. η πρόσκληση προς τα μέλη του σωματείου τοιχοκολλείται στα γραφεία του σωματείου πέντε (5) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της, ενώ δεν απαιτείται η αποστολή ατομικών προσκλήσεων προς τα μέλη. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρευρισκομένων μελών.

Για τη λήψη απόφασης από τη Γ. Σ. απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά ορίζεται στο παρόν άλλη πλειοψηφία.

Αντιπροσώπευση μελών στην Γ. Σ.

Τα ταμειακά εντάξει μέλη του Σωματείου μπορούν να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως, είτε να αντιπροσωπεύονται από άλλο τακτικό μέλος. Για την αντιπροσώπευση αυτή απαιτείται απλή έγγραφη εξουσιοδότηση του αντιπροσωπευόμενου. Κάθε τακτικό μέλος μπορεί να εκπροσωπεί στην Γενική Συνέλευση ένα μόνον άλλο τακτικό μέλος.

Διαδικαστικές λειτουργίες της Γ. Σ.

Κάθε Γενική Συνέλευση εκλέγει, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, προεδρείο αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γ. Σ.

Όλες οι αποφάσεις της Γ. Σ. λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία (ονομαστική ή με ανάταση των χεριών), εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το καταστατικό ή πρόκειται για προσωπικά ζητήματα ή ζητήματα εμπιστοσύνης ή μομφής προς το Δ. Σ. ή για εκλογή μελών του Δ. Σ. ή το ζητήσει το 1/3 των παρόντων μελών, οπότε διεξάγεται μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια και κλειστή κάλπη.

Στα θέματα ημερήσιας διάταξης της ετήσιας τακτικής Γ. Σ. περιλαμβάνονται υποχρεωτικά ο απολογισμός δράσης του Δ. Σ. και ο οικονομικός απολογισμός, καθώς και η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής. Η Γ. Σ. εγκρίνει τον απολογισμό της Διοίκησης, τον προγραμματισμό των δράσεων και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.

Στην αρμοδιότητα της έκτακτης Γ. Σ. ανήκει η απόφαση περί παύσης μελών του Δ.Σ. Ειδικά για την περίπτωση αυτή, απαιτείται απαρτία του ½ των ταμειακά εντάξει τακτικών μελών και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.

Για να αχθεί πρόταση μομφής προς το Δ. Σ. ως θέμα στη Συνέλευση αυτή, θα πρέπει να υπογράφεται κατ’ ελάχιστο από το 1/10 των τακτικών μελών του Σωματείου.

Εφορευτική Επιτροπή

Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, που εκλέγεται από τα παρόντα μέλη της τακτικής Γ. Σ. Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής εκλέγεται από τα μέλη της.

Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τις αρχαιρεσίες, στο τέλος δε της ψηφοφορίας κάνει τη διαλογή των ψήφων, ανακηρύσσει τους επιτυχόντες με τη σειρά επιτυχίας τους, καθώς και τους αναπληρωματικούς, και συντάσσει πρακτικό.

ΆΡΘΡΟ 15. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Σωματείο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από εννέα (9) τακτικά μέλη. Το Δ. Σ. αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και από πέντε (5) μέλη. Η θητεία του ορίζεται τετραετής.

Σε μέλη του Συμβουλίου είναι δυνατό να ανατίθενται ειδικές αρμοδιότητες ύστερα από απόφαση του Δ. Σ.

Μεταβατική διάταξη  περί αυξήσεως του αριθμού των τακτικών μελών του Δ.Σ.

Μετά τη δημοσίευση της  τροποποίησης του καταστατικού (περί  αυξήσεως του αριθμού  των τακτικών μελών  του  Διοικητικού Συμβουλίου από επτά σε εννέα, σύμφωνα με την απόφαση της ,από Παρασκευή 16 – Κυριακή  18 Σεπτεμβρίου 2016 , Θ΄ Γενικής Συνέλευσης), με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε επόμενη έκτακτη ή τακτική Γενική Συνέλευση, θα γίνει η εκλογή δύο νέων μελών και εν συνεχεία θα συγκροτηθεί εκ νέου σε Σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο.

Υποβολή και καταγραφή υποψηφιοτήτων

Οι υποψηφιότητες για εκλογή στο Δ. Σ. υποβάλλονται έγγραφα στον Πρόεδρο του Δ. Σ. το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία των αρχαιρεσιών της Γενικής Συνέλευσης και καταγράφονται κατ’ αλφαβητική σειρά σε ενιαίο κατάλογο, από τον οποίο κάθε τακτικό μέλος του Σωματείου επιλέγει με σταυρό τους υποψηφίους της προτίμησής του. Κατά την ψηφοφορία, κάθε τακτικό μέλος του Σωματείου έχει δικαίωμα τόσων σταυρών κατ’ ανώτατο όριο, όσα είναι και τα τακτικά μέλη του Δ. Σ. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψηφούν.

Τακτικά μέλη Δ. Σ.

Η θητεία των εκλεγμένων τακτικών μελών του Δ. Σ. είναι τετραετής και αρχίζει από την ημερομηνία εκλογής τους.

Αναπληρωματικά μέλη Δ. Σ.

 Σε περίπτωση που τακτικό μέλος του Δ. Σ. παραιτηθεί ή εκλείψει, αντικαθίσταται από το αναπληρωματικό μέλος που πήρε τις περισσότερες ψήφους κατά τις αρχαιρεσίες, και σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Το αναπληρωματικό μέλος το οποίο καταλαμβάνει τη θέση του τακτικού έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μέλους που αντικατέστησε.

 Συγκρότηση σε Σώμα του Δ. Σ.

Τα εκλεγμένα μέλη του Δ. Σ. συνέρχονται μέσα σε δέκα ημέρες από την εκλογή τους, με πρωτοβουλία και πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος συμβούλου, και εκλέγουν τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.

Αρμοδιότητες Δ. Σ.

Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην διοίκηση, στον προγραμματισμό, στην υλοποίηση των σκοπών και στη διαχείριση της περιουσίας του Σωματείου, εκτός από τις υποθέσεις εκείνες που κατά νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γ. Σ.

Το Δ. Σ. δύναται με απόφασή του να εξουσιοδοτήσει μέλος ή μέλη του Σωματείου προκειμένου να ενεργούν ξεχωριστά ή μαζί για να :

 • αναλαμβάνουν, αποσύρουν και διακινούν καταθέσεις του Σωματείου σε τραπεζικούς λογαριασμούς, μέχρι του ποσού που καθορίζει με απόφασή του το Δ. Σ.,
 • υπογράφουν αποδείξεις και εντάλματα πληρωμών, πληρώνουν και εισπράττουν για λογαριασμό του Σωματείου.

Το Δ. Σ. αποφασίζει κυρίως για :

 • την αποδοχή ή αποποίηση -μετά την απογραφή- κληρονομιών, κληροδοσιών, δωρεών, χορηγιών,
 • την ανταλλαγή περιουσιακών στοιχείων,
 • τη χορήγηση υποτροφιών,
 • τη συμμετοχή σε άλλους φορείς,
 • το διορισμό, την απόλυση και τις αμοιβές των υπαλλήλων του Σωματείου,
 • τη σύναψη σχέσης εντολής, ανάθεσης μελετών, έργων ή προμηθειών αξίας άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ,
 • την ίδρυση Παραρτημάτων, Γραφείων και Τεχνικών, Εκπαιδευτικών, Ερευνητικών ή άλλων μονάδων υποστήριξης, ορίζοντας ταυτόχρονα το πλαίσιο της λειτουργίας και των δραστηριοτήτων τους,
 • την ανάθεση στο Σώμα Ορκωτών Λογιστών σύνταξης έκθεσης για την οικονομική διαχείριση του Σωματείου.

Συνεδριάσεις, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ. Σ.

Το Δ. Σ. συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το μήνα και βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον πέντε μέλη του. Οι αποφάσεις του Δ. Σ. λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

Συνεδριάσεις μπορούν να γίνονται και με το σύστημα της τηλεδιάσκεψης. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει τουλάχιστον τα 5/9 των μελών του Συμβουλίου και οπωσδήποτε ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος να βρίσκονται στον ίδιο χώρο και, σε περίπτωση που ο Γ. Γραμματέας δεν ευρίσκεται στο χώρο ή απουσιάζει, να τηρεί τα πρακτικά ένα μέλος εκ των παρόντων,

Το Δ. Σ. δύναται με αιτιολογημένη απόφασή του να θεωρήσει ότι μέλος του που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις παραιτήθηκε και ως εκ τούτου να προχωρήσει σε αντικατάστασή του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν καταστατικό.

Αν ο αριθμός των μελών του Δ. Σ. μειωθεί κάτω των πέντε (5) συγκαλείται έκτακτη Γ. Σ. για την συμπλήρωση των κενών θέσεων. Η θητεία των μελών του Δ. Σ. που εξελέγησαν με αυτό τον τρόπο λήγει μετά το πέρας της τετραετίας για την οποία έχει εκλεγεί το Δ. Σ.

Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον κάθε δικαστικής, διοικητικής, φορολογικής ή άλλης αρχής, ενώπιον κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, σε όλες τις σχέσεις, δικαιοπραξίες και εκδηλώσεις.

Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, στις οποίες και προεδρεύει. Συγκαλεί με απόφαση του Δ. Σ. τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις. Φροντίζει γενικά για την τήρηση και εφαρμογή του καταστατικού, του εσωτερικού κανονισμού και των αποφάσεων των Γ. Σ και του Δ. Σ. του Σωματείου. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και παίρνει τα πρόσφορα και κατάλληλα μέτρα που αποβλέπουν στην εξασφάλιση των συμφερόντων και στην υλοποίηση των σκοπών του Σωματείου.

Επιτελεί κάθε άλλη πράξη που δεν ανατίθεται ρητά σε άλλο όργανο του Σωματείου.

Ο Πρόεδρος με τον Ταμία, όταν υπογράφουν μαζί, ανοίγουν, διακινούν και κλείνουν οποιονδήποτε λογαριασμό του Σωματείου σε οποιαδήποτε Τράπεζα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

Αντιπρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, σ’ όλη την έκταση των δικαιωμάτων και καθηκόντων του, και αναλαμβάνει όσες πρόσθετες υπηρεσίες του αναθέτει το Δ. Σ.

Όταν ο Αντιπρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αντικαθιστά άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται με απόφαση του Δ. Σ.

Γενικός Γραμματέας

Ο Γενικός Γραμματέας εισηγείται στο Δ. Σ., έχει τη διοικητική εποπτεία των υπηρεσιών του Σωματείου και μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ. Σ. και της Γ. Σ.

Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του Δ. Σ. του Σωματείου, συντάσσει σε συνεργασία με τον Πρόεδρο τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, υπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο, τηρεί το μητρώο των μελών και φυλάσσει τη σφραγίδα του Σωματείου.

Το Γενικό Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αντικαθιστά άλλο μέλος του Δ.Σ., που ορίζεται με απόφαση του Δ. Σ.

Ταμίας

Ο Ταμίας τηρεί τα λογιστικά βιβλία, τις διπλότυπες αποδείξεις με τις οποίες εισπράττονται οι συνδρομές των μελών και τα διάφορα έσοδα του Σωματείου, και ενεργεί όλες τις πληρωμές. Μπορεί να μεταβιβάζει ορισμένες από αυτές τις αρμοδιότητές του σε άλλες υπηρεσίες  του Σωματείου, διατηρώντας πάντοτε την ευθύνη της χρηστής οικονομικής διαχείρισης των πόρων του Σωματείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις του Δ. Σ.

Ο Ταμίας υποχρεούται να καταθέτει στον τραπεζικό λογαριασμό του Σωματείου τα χρήματα που εισπράττει, με εξαίρεση ένα ποσό, το οποίο θα καθορίζεται κάθε φορά από το Δ. Σ., ανάλογα με τις τρέχουσες λειτουργικές ανάγκες.

Ο Ταμίας υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του Δ. Σ. για έλεγχο τα λογιστικά βιβλία και το ταμείο του Σωματείου, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο από το Δ. Σ. Ο Ταμίας μεριμνά για την κανονική είσπραξη των συνδρομών και τηρεί ενήμερο το Δ. Σ. για τις καθυστερούμενες συνδρομές.

Τον Ταμία, όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αντικαθιστά άλλο μέλος του Δ. Σ. που ορίζεται με απόφαση του Δ. Σ.

Ειδικές Επιτροπές

Για την καλύτερη και πληρέστερη επιτυχία των σκοπών του Σωματείου, το Δ. Σ. μπορεί να συγκροτεί ειδικές επιτροπές από μέλη, ή και μη, του Σωματείου, η αποστολή και το πλαίσιο της δραστηριότητας των οποίων θα ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Δ. Σ.

ΆΡΘΡΟ 16. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται κατά τις αρχαιρεσίες από την Γ. Σ. και η θητεία της είναι τετραετής και παράλληλη με αυτήν του Δ. Σ. Η Ελεγκτική Επιτροπή απαρτίζεται από τρία τακτικά μέλη. Τα μέλη της δεν μπορούν να είναι μέλη του Δ. Σ. ή να έχουν με αυτά συγγένεια έως και τρίτου βαθμού.

Η Ελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα δύο (2) από τα μέλη της. Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής ορίζεται εκείνος που πήρε τις περισσότερες ψήφους, σε περίπτωση δε ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν.

Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης γίνεται κάθε χρόνο από την Ελεγκτική Επιτροπή και αφορά στη χρονική περίοδο διαχείρισης από 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Η Ελεγκτική Επιτροπή προβαίνει σε έλεγχο των τηρούμενων βιβλίων και στοιχείων και υποβάλλει τις ετήσιες  έγγραφες εκθέσεις στη Γ. Σ.

ΆΡΘΡΟ 17. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Το παρόν καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της τακτικής ή έκτακτης Γ. Σ. του Σωματείου. Για την λήψη της αποφάσεως αυτής απαιτείται η παρουσία του 1/2 των ταμειακά εντάξει τακτικών μελών του Σωματείου και η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων στη Γ. Σ., σύμφωνα με το άρθρο 99 του Α. Κ.

ΆΡΘΡΟ 18. ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το Σωματείο μπορεί να διαλυθεί με απόφαση της Γενικής του Συνέλευσης. Για τη λήψη της αποφάσεως αυτής απαιτείται η παρουσία του ½ των ταμειακά εντάξει τακτικών μελών του Σωματείου και η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων στη Γ. Σ.

Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου, η τελευταία Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την διάθεση της περιουσίας του σε μη κερδοσκοπικό φορέα, ο οποίος υπηρετεί σκοπούς παρεμφερείς προς τους σκοπούς του Σωματείου.

Συμπληρωματικά προς τους όρους του παρόντος καταστατικού ισχύουν οι κείμενες διατάξεις του Α. Κ., των νόμων περί Σωματείων και γενικά νομικών προσώπων.

ΆΡΘΡΟ 19. ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Το καταστατικό αυτό, αποτελούμενο από  δεκαεννέα (19) άρθρα, μετά τις τροποποιήσεις, εγκρίθηκε σήμερα από την τακτική Γενική Συνέλευση και θα ισχύει όπως τροποποιήθηκε, από της καταχωρήσεώς του στα τηρούμενα βιβλία των Σωματείων του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

                      

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2018