Γρήγορη μετάβαση

Η «Πολιτιστική Διαδρομή» της Ηπείρου εξελίσσεται σε αυτόνομο τουριστικό προορισμό..

Πηγή: epiruspost.gr

Η ανάπτυξη της Πολιτιστικής Διαδρομής της Ηπείρου σε ένα ολιστικό τουριστικό προιόν με ιδιαίτερα ταυτότητα ώστε να αποτελέσει έναν ξεχωριστό κι αυτόνομο προορισμό, είναι ο επόμενος στόχος που τίθεται από την Περιφέρεια Ηπείρου. Τον στόχο αυτό, ιδιαίτερα φιλόδοξο μάλιστα καλείται να φέρει σε πέρας η Αναπτυξιακή Εταιρεία «Ήπειρος». Κεντρικός άξονας είναι η διασύνδεση της Πολιτιστικής Διαδρομής που έχει ως σταθμούς πέντε σπουδαίους αρχαιολογικούς χώρους με τα τοπικά προϊόντα και τον πρωτογενή τομέα. Άλλωστε η βιωσιμότητα της Διαδρομής είναι το μεγάλο στοίχημα που πρέπει να κερδίσουν όλοι οι φορείς της Ηπείρου.

Η «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου», εκτείνεται σε τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες και περιλαμβάνει: πέντε αρχαιολογικούς χώρους (Δωδώνη, Νικόπολη, Κασσώπη, Αμβρακία και Γίτανα), οκτώ αρχαίους χώρους θέασης και ακρόασης (μεταξύ των οποίων και τα θέατρα της Νικόπολης, της Δωδώνης, της Κασσώπης και των Γιτάνων), 344 χιλιόμετρα διαδρομής και 2.300 χρόνια ιστορίας.

Είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου 2014 – 2020 ως Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (Ο.Χ.Ε.) με προϋπολογισμό ύψους 37 εκ. ευρώ.

Η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου» περιλαμβάνει δράσεις για αναστήλωση μνημείων, υποδομές, ψηφιακές υπηρεσίες, επιχειρηματικότητα, και δημοσιότητα/marketing. Μεταξύ των δράσεων αυτών, συγκαταλέγεται η σύσταση ενός «Τοπικού Συμφώνου» από επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό και αγροδιατροφικό τομέα, με στόχο την υποστήριξη της διαδρομής μέσα από την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων ποιότητας. Σήμερα το «Τοπικό Σύμφωνο» αριθμεί εβδομήντα (70) μέλη και έχει συσταθεί Επιτροπή Παρακολούθησης από 15 εκλεγμένα μέλη του που αντιπροσωπεύουν και τις τέσσερις περιφερειακές ενότητες της Περιφέρειας Ηπείρου.

Επιπλέον, για τη διακυβέρνηση και την υποστήριξη της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου» η Περιφέρεια Ηπείρου έχει προχωρήσει στη σύσταση «Συμβουλίου Φορέων».

Σύμφωνα με την Στρατηγική της Ο.Χ.Ε. για την «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου, οργανικό κομμάτι της Στρατηγικής για την «Πολιτιστική Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου» είναι η βιωσιμότητα της Πολιτιστικής Διαδρομής – η δημιουργία ενός αυτοτελούς τουριστικού προϊόντος με διασύνδεση τόσο με τις τοπικές επιχειρήσεις (αγροδιατροφικές, μεταποιητικές και τουριστικές) όσο και με το συνολικό τουριστικό προϊόν της περιοχής.

Η διαχείριση, οργάνωση και διακυβέρνηση της Πολιτιστικής Διαδρομής θα πρέπει να γίνει από έναν Φορέα Λειτουργίας, έναν Οργανισμό Διαχείρισης κ Προβολής του Προορισμού (Destination Management & Marketing Organization – DMMO). Ήδη από την ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ έχει εκπονηθεί μελέτη που παρουσιάζει τον τρόπο λειτουργίας, τους στόχους, την οργάνωση και ενδεικτικό πλάνο δράσης ενός τέτοιου οργανισμού για την Πολιτιστική Διαδρομή.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση, ο Φορέας αυτός θα μεσολαβεί και θα συνεργάζεται με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς πολιτικούς, επιστημονικούς, επιχειρηματικούς και κοινωνικούς καθώς και με άλλους φορείς της οικονομίας και της κοινωνίας που τυχόν θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον προς τούτο.

Το πεδίο δράσης του Φορέα Λειτουργίας θα καλύπτει συνοπτικά τρεις ενότητες:

– Μέριμνα, ως “επισπεύδων”, για την συντήρηση και εύρυθμη λειτουργία των κάθε είδους υποδομών προς την κάθε υπηρεσία/φορέα που έχει την ευθύνη των υποδομών καθώς και τον συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων που έχουν την ευθύνη συντήρησης των υποδομών και μνημείων.

– Διατήρηση και επέκταση της συνεργασίας με την επιχειρηματική κοινότητα της περιφέρειας καθώς και με την τοπική κοινωνία.

– Διαρκής και ενεργή προβολή και προώθηση της Διαδρομής και όλου του δικτύου αξιοθέατων και κάθε είδους επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί σε αυτήν στην τοπική αλλά κυρίως στην υπερτοπική τουριστική αγορά.