Γρήγορη μετάβαση

Έναρξη της Δημόσιας Διαβούλευσης για το Σχέδιο Δράσης της Διαδρομής Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας

Την Πέμπτη 06 Μαΐου 2021 το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» συμμετείχε στην ενημερωτική εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας για την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης που αφορά το Σχέδιο Δράσης για την υλοποίηση της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης «Διαδρομή Πολιτισμού & Αθλητισμού της Αρχαίας Ολυμπίας».

Η συμμετοχή του Διαζώματος στην παραπάνω εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας του σωματείου με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, η οποία έχει επικυρωθεί με την υπογραφή σχετικού Μνημονίου (βλ. εδώ). Κεντρικός πυρήνας της παραπάνω συνεργασίας είναι η υποστήριξη της δημιουργίας της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.) Πολιτισμού & Αθλητισμού» και η σύνδεση του δίπολου πολιτισμός-αθλητισμός με τον τουρισμό, έτσι ώστε η περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας να αποκτήσει συνεκτική πολιτιστική και τουριστική ταυτότητα προσαρμοσμένη στα νέα δεδομένα της εποχής και στις σύγχρονες διεθνείς τάσεις αξιοποίησης του πολιτιστικού και ιστορικού δυναμικού της.

Η στρατηγική της παραπάνω Ο.Χ.Ε. αρθρώνεται σε πέντε άξονες που περιλαμβάνουν: α) την ανάδειξη και προβολή του πολιτιστικού, αθλητικού, εκπαιδευτικού και περιβαλλοντικού αποθέματος της περιοχής, β) την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας, γ) τη βελτίωση της συνδεσιμότητας, προσπελασιμότητας και του δικτύου υποδομών, δ) την προαγωγή της επιχειρηματικότητας με έμφαση στον ποιοτικό τουρισμό και την αγροτική παραγωγή και ε) τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, καθώς και την ανάπτυξη και προώθηση απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, έχει προχωρήσει στην κατάρτιση σχετικής μελέτης στρατηγικού σχεδιασμού (masterplan) σε συνεργασία με την εταιρία Α.Τ. management. Η μελέτη αποσκοπεί στη συνολική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής της Αρχαίας Ολυμπίας ως προορισμού, μέσω της διαμόρφωσης ενός ολιστικού προϊόντος εμπειρίας υψηλού επιπέδου για τον επισκέπτη, καθώς επίσης και τη διαμόρφωση ενός συνεκτικού και εξωστρεφούς παραγωγικού συστήματος στους τομείς της Περιφερειακής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Στην τηλεδιάσκεψη απηύθυνε χαιρετισμό ο κ. Γεώργιος Γεωργιόπουλος, Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, και ο κ. Σταύρος Μπένος, Πρόεδρος του Σωματείου «Διάζωμα». Αμέσως μετά, ακολούθησε η παρουσίαση της πρώτης φάσης της εκπονούμενης μελέτης, από τους κ. Βαγγέλη Καραχάλιο, Επιστημονικό Συνεργάτη του Δημάρχου και τους κ. Χρήστο Χρήστου και κ. Δανάη Λιοδάκη, μελετητές της AT Management.

Στα επόμενα βήματα της δημόσιας διαβούλευσης περιλαμβάνονται, η αποστολή ειδικού ερωτηματολογίου για τη κατάθεση και συλλογή προτάσεων, οι οποίες θα τροφοδοτήσουν μια νέα τηλεδιάσκεψη με στόχο την ανταλλαγή απόψεων για τη διαμόρφωση του Σχεδίου Δράσης για την Ο.Χ.Ε. Πολιτισμού – Τουρισμού του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Από την επεξεργασία των θέσεων, απόψεων και προτάσεων και, λαμβάνοντας υπόψη κανονιστικό και χρηματοδοτικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027, όπως αυτό διαμορφώνεται, θα προκύψει το τελικό σχέδιο της στρατηγικής και δράσης της Ο.Χ.Ε.

Δείτε σχετικές εικόνες από την τηλεδιάσκεψη: