Γρήγορη μετάβαση

Ένταξη της Πράξης «Δράσεις δημοσιότητας / marketing της Πολιτιστικής – Περιβαλλοντικής Διαδρομής» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020»

Την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022 ένα ακόμη σημαντικό βήμα έγινε για την υλοποίηση του προγράμματος «Πολιτιστική – Περιβαλλοντική Διαδρομή στη Στερεά Ελλάδα, “ΟΙΔΙΠΟΥΣ”»Με υπογραφή του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνη Σπανού, δημοσιεύθηκε η απόφαση (ΑΔΑ: ΩΥ507ΛΗ-Γ90) για την ένταξη της Πράξης «Δράσεις δημοσιότητας / marketing της Πολιτιστικής – Περιβαλλοντικής Διαδρομής» (με Κωδικό ΟΠΣ 5164853) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων».

Για τη χρηματοδότηση της παραπάνω δράσης το επιλέξιμο ποσό της δημόσιας δαπάνης, το οποίο προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ανέρχεται στο ποσό 240.000,00 €.

Μέσω της παραπάνω δράσης πρόκειται να χρηματοδοτηθεί και να υλοποιηθεί η ολοκληρωμένη  επικοινωνιακή στρατηγική για την προώθηση και προβολή της Πολιτιστικής και Περιβαλλοντικής Διαδρομής «ΟΙΔΙΠΟΥΣ». Στόχος του προγράμματος είναι ο συγκερασμός όλων των θεματικών τουριστικών προϊόντων, έχοντας ως βάση τα αρχαία μνημεία. Επιπρόσθετο στόχο αποτελεί η ποσοτική και ποιοτική αύξηση του εισερχόμενου τουρισμού, η διεύρυνση της τουριστικής περιόδου και η συνολική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας και των τουριστικών της επιχειρήσεων, μέσω συνεργειών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δικαιούχος της Πράξης αυτής θα είναι η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. Πρόκειται για μια μεγάλη στιγμή για το πρόγραμμα, καθώς ξεκινά από το Φορέα Διαχείρισης της Διαδρομής –  Destination Marketing and Management Organization (D.M.O.), δηλαδή την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε., η υλοποίηση των λειτουργικών δράσεων του προγράμματος και συγκεκριμένα της επικοινωνιακής στρατηγικής του.

Υπενθυμίζουμε ότι το πρόγραμμα «Πολιτιστική – Περιβαλλοντική Διαδρομή στη Στερεά Ελλάδα, “ΟΙΔΙΠΟΥΣ”» έχει προταθεί από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» και υλοποιείται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και όλους τους αρμόδιους φορείς. Αποτελεί ένα επώνυμο και ολιστικό προϊόν πολιτιστικού τουρισμού για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, το οποίο διαμορφώνεται με βάση τα σημαντικότερα μνημεία φύσης και πολιτισμού σε 7 επιλεγμένους πόλους της Περιφέρειας: α) Χαλκίδα – Ερέτρια (Εύβοια), β) Δελφοί (Παρνασσός), γ) Καρπενήσι (Ευρυτανία), δ) Θερμοπύλες (Καμένα Βούρλα-Λαμία-Κάστρο Λαμίας-Οίτη), ε) Θήβα, στ) Ορχομενός Βοιωτίας και ζ) Σκύρος.