Γρήγορη μετάβαση

Διεθνής δημιουργικός διαγωνισμός για την εικαστική τουριστική ταυτότητα (cultural destination brand) της Πολιτιστικής Διαδρομής «Τριλογία της Αττικής: Ελευσίνα-Αθήνα-Λαύριο»

Διεθνή διαγωνισμό για την εικαστική τουριστική ταυτότητα (destination brand) της Πολιτιστικής Διαδρομής «Τριλογία της Αττικής: Ελευσίνα-Αθήνα-Λαύριο» προκηρύσσει το Διάζωμα στο πλαίσιο της συνεργασίας του με την Περιφέρεια Αττικής για την υλοποίηση της Πολιτιστικής αυτής Διαδρομής (Π.Δ). Σκοπός είναι να διαμορφωθεί μια ισχυρή εικόνα της Π.Δ. στην ελληνική και διεθνή τουριστική αγορά.

Η νέα τουριστική ταυτότητα (destination brand) απευθύνεται στην τουριστική αγορά, δηλ. στο ταξιδιωτικό/ καταναλωτικό κοινό της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και στις επιχειρήσεις που οργανώνουν και πωλούν ταξίδια (το λεγόμενο travel trade που περιλαμβάνει επιχειρήσεις όπως λ.χ. tour operators, τουριστικά γραφεία, εταιρίες κρουαζιέρων, γραφεία οργάνωσης συνεδρίων, κ.ο.κ. τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό) και θα αξιοποιηθεί σε όλες τις ενέργειες τουριστικής προβολής που θα υλοποιήσει η Περιφέρεια εφεξής. Η νέα ταυτότητα δεν αφορά στην Περιφέρεια ως διοικητική οντότητα, αλλά στην Πολιτιστική Διαδρομή της Τριλογίας ως οιονεί τουριστικό προορισμό, ως ολοκληρωμένη βιωματική εμπειρία.

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα αναπτύξει τρία (3) παραδοτέα:

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1:  Τουριστικά λογότυπα.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2:  Εικαστικές εφαρμογές της τουριστικής ταυτότητας της Τριλογίας της Αττικής Ελευσίνα-Αθήνα-Λαύριο.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3:  Εκπόνηση εγχειριδίου για την τουριστική ταυτότητα της Τριλογίας της Αττικής Ελευσίνα-Αθήνα-Λαύριο (branding manual).

Το παραδοτέο 1 παραδίδεται μέχρι τη λήξη του Διαγωνισμού, δηλαδή έως και 45 ημέρες μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης (μέχρι και την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2022).

Το παραδοτέο 2 θα πρέπει να παραδοθεί έως: δύο μήνες από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού στους συμμετέχοντες.

Το παραδοτέο 3 θα πρέπει να παραδοθεί έως: ένα μήνα μετά την παραλαβή του παραδοτέου 2 από την Περιφέρεια Αττικής.

Ο διαγωνισμός θα αφορά μόνο στο Παραδοτέο 1, για το οποίο το Διάζωμα θα χορηγήσει τρία βραβεία 5.000, 3.000 και 2.000 € στις προτάσεις που θα λάβουν κατά σειρά την υψηλότερη βαθμολογία. ΄Ομως, ο υποψήφιος ανάδοχος, που θα υποβάλει την πρόταση με την υψηλότερη βαθμολογία, θα κληθεί από την Περιφέρεια Αττικής να υλοποιήσει το Παραδοτέο 2 και το Παραδοτέο 3 στο πλαίσιο απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, λαμβάνοντας δηλ. αμοιβή που δεν θα ξεπερνά τα 20.000 € πλέον ΦΠΑ 24% (πλέον φυσικά του ποσού του βραβείου το οποίο καταβάλλει το Διάζωμα).

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης του Διαζώματος, που περιλαμβάνει περιγραφή του τρόπου υλοποίησης του διαγωνισμού, αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων και γενικά των απαιτήσεων του έργου, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να βρουν εδώ.

Τα παραδοτέα θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη γραμματεία του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] . Το σχετικό e-mail θα αναγράφει ως θέμα: Πρόταση του / της ……. για το Διεθνή διαγωνισμό για την εικαστική τουριστική ταυτότητα (destination brand) της Πολιτιστικής Διαδρομής «Τριλογία της Αττικής: Ελευσίνα-Αθήνα-Λαύριο».