Γρήγορη μετάβαση

Ανοικτή πρόσκληση για εγγραφή αρχιτεκτόνων και πολιτικών μηχανικών στο Μητρώο μελετητών του «Διαζώματος»

Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου «Διάζωμα» προσκαλεί όσους μελετητές διαθέτουν την απαραίτητη εξειδίκευση και εμπειρία και επιθυμούν να αναλάβουν μελετητικό και αναστηλωτικό έργο στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, να εγγραφούν στο υπό συγκρότηση ειδικό Μητρώο του.

Απαιτούμενα προσόντα:

1. Πτυχίο αρχιτέκτονος ή πολιτικού μηχανικού (Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής νόμιμα αναγνωρισμένο από το κατά νόμο αρμόδιο όργανο)

2. Τεκμηριωμένη εμπειρία και εξειδίκευση με αντικείμενο:

α. μελέτες-έρευνα για την προστασία, ανάδειξη, αποκατάσταση αρχαιολογικών τόπων και μνημείων και ιδιαιτέρως αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης
β. επίβλεψη έργων ανάδειξης αρχαιολογικών τόπων και αποκατάστασης μνημείων και ιδιαιτέρως αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης.

Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα θεωρούνται: Μεταπτυχιακό/διδακτορικό δίπλωμα σε αντικείμενο συναφές με την έρευνα και την αποκατάσταση αρχαιολογικών τόπων και μνημείων και ιδιαιτέρως αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης, καθώς και γνώση μιας ή περισσότερων ξένων γλωσσών (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά).

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν στην διεύθυνση Σωματείο «Διάζωμα» Μπουμπουλίνας 30, Τ.Κ. 10682, Αθήνα.

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγγραφής στο Μητρώο του Διαζώματος..
(Ανοίξτε την αίτηση από το παραπάνω link).

Βιογραφικό Σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής του δράσης και συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των απαιτούμενων και επιθυμητών προσόντων.

Ο Πρόεδρος του Διαζώματος

Σταύρος Μπένος

logo-500-500-gr