Γρήγορη μετάβαση

Ανάθεση σύμβασης για την παροχή τεχνικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του προγράμματος «Τριλογία της Αττικής »

Στις 26 Μαΐου 2021 το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης για την εκπόνηση του έργου με τίτλο: «Παροχή  τεχνικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του  προγράμματος  “ Τριλογία της Aττικής ”».  Η ανάθεση του έργου έγινε στην Εταιρεία ΗΡΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ο.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα.

Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» το τελευταίο διάστημα υποστηρίζει την Περιφέρεια Αττικής στο σχεδιασμό του αναπτυξιακού προγράμματος «Τριλογία της Αττικής». Κοινός τους στόχος είναι να διαμορφωθεί  ένα ώριμο έργο για ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του «εργαλείου» της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ).  Στο πλαίσιο αυτό, σκόπιμο είναι να υποστηριχθεί το έργο του Διαζώματος με όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την προετοιμασία ένταξης της «Τριλογίας της Αττικής» στη νέα προγραμματική περίοδο και συγκεκριμένα στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027.

Η ανάθεση της παραπάνω σύμβασης έργου έχει ακριβώς αυτό το σκοπό.  Ειδικότερα, το φυσικό  αντικείμενο των υπηρεσιών της εμπεριέχει τα εξής:

1) Τη χαρτογράφηση διασύνδεσης της προτεινόμενης ΟΧΕ με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027 και τη συσχέτιση των αναπτυξιακών στόχων και προτεραιοτήτων της ΟΧΕ Πολιτιστικής Διαδρομής με τους Στόχους Πολιτικής, τους Άξονες και τους Ειδικούς Στόχους, του ΠΕΠ Αττικής 2021-2027.

2) Την καταγραφή, κωδικοποίηση, προτεραιοποίηση και βελτιστοποίηση με βάση τα στάδια οικοδόμησης της ΟΧΕ και το βαθμό ωριμότητας, των προτεινόμενων δράσεων της Πολιτιστικής Διαδρομής, προκειμένου να ενταχθούν στο ΠΕΠ Αττικής 2021-2027, που περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των επιμέρους χαρακτηριστικών φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την μεθοδολογία υλοποίησης.

3) Την πρόταση του φορέα διακυβέρνησης της νέας παρέμβασης ΟΧΕ Πολιτιστικής Διαδρομής και η υπόδειξη Εμπλεκόμενων Φορέων και δυνητικών  Δικαιούχων.

4) Τον προσδιορισμό του πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης της ΟΧΕ Πολιτιστικής Διαδρομής.

5) Τον  προσδιορισμό των τυχόν αναγκαίων δράσεων δημοσιότητας και προβολής της ΟΧΕ, καθώς και τον προσδιορισμό των αναγκαίων δράσεων τεχνικής βοήθειας για την ωρίμανση των παρεμβάσεων και τη διαχείριση της παρακολούθησης υλοποίησης και αξιολόγησης της ΟΧΕ.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως  υπόβαθρο των παραπάνω εργασιών είναι οι μελέτες που έχουν ανατεθεί από το «ΔΙΑΖΩΜΑ» για την υποστήριξη υλοποίησης του προγράμματος «Τριλογία της Αττικής» και συγκεκριμένα: α) «Εκπόνηση Μaster plan της Πολιτιστικής Διαδρομής  Λαύριο – Αθήνα – Ελευσίνα (Τριλογία της Αττικής)», β) «Στρατηγικός σχεδιασμός marketing για την τουριστική ανάδειξη της Πολιτιστικής Διαδρομής Λαύριο – Αθήνα – Ελευσίνα», γ) «Ψηφιακή Στρατηγική για τον Πολιτισμό, ως Οδηγός για τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στο χώρο του Πολιτισμού», δ) «Συγκοινωνιακή Μελέτη Πολιτιστικής Διαδρομής “Τριλογία της Αττικής ”» και ε) «Συγκοινωνιακή Μελέτη Πολιτιστικής Διαδρομής “Τριλογία της Αττικής ”». 

Το έργο που ανέλαβε η Εταιρεία ΗΡΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ο.Ε θα ολοκληρωθεί σε διάστημα 8 μηνών και η αμοιβή για το σύνολο των υπηρεσιών της είναι 20.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).

Το κόστος της ανάθεσης θα καλυφθεί από χορηγία του Ιδρύματος J.M. Kaplan, ενός πολύτιμου παραστάτη του Διαζώματος στην προσπάθεια  ένταξης των μνημείων στο κέντρο της ζωής της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Logo_Diazoma-220