Γρήγορη μετάβαση

Ανάθεση μελέτης – masterplan για την Πολιτιστική Διαδρομή της Νάξου

Σχετικά Θέατρα

To Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που διαθέτει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων Πολιτιστικών Διαδρομών στη χώρα, ανέθεσε την περασμένη Τρίτη, στο μελετητικό γραφείο ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε. και στον Δρ Δημήτριο Κούτουλα, Σύμβουλο Τουριστικής Ανάπτυξης και Επίκουρο Καθηγητή Τουριστικού Management στο Πανεπιστήμιο Πατρών, την εκπόνηση μελέτης (masterplan) για την οικοδόμηση μιας Πολιτιστικής Διαδρομής στη Νάξο.

Η Νάξος αποτελεί έναν ιδανικό τόπο για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός ολιστικού προγράμματος πολιτιστικού τουρισμού, καθώς είναι πλούσια σε μνημεία όλων των ιστορικών περιόδων, τα οποία αποτυπώνουν και τη διαχρονική ιστορία της. Επιπλέον, η Νάξος είναι ένας αναπτυσσόμενος τουριστικός πόλος, διαθέτει πλούσιο πρωτογενή τομέα αλλά και μια αναδυόμενη καινοτομική επιχειρηματικότητα ενώ συγχρόνως είναι ένας από τους κατεξοχήν πρωτοπόρους στην ανάδειξη και διαχείριση των πολιτιστικών χώρων, χάρη στο πολυετές έργο του Ομοτ. Καθηγητή κλασικής αρχαιολογίας και Γενικού Γραμματέα του Διαζώματος, κ. Βασίλη Λαμπρινουδάκη.

Η μελέτη που ανέθεσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου με ομόφωνη απόφασή του στις 25-06-2019, έχει τίτλο «ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ MARKETING ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ» και αντικείμενό της είναι: «η εκπόνηση προγραμματικού κειμένου για την ανάλυση, τεκμηρίωση και τον προσδιορισμό της Χωρικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης για τη διαμόρφωση της “Πολιτιστικής Διαδρομής Νάξου’’, με αξιοποίηση του χρηματοδοτικού εργαλείου της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης, είτε άλλου χρηματοδοτικού εργαλείου, το οποίο ήθελε επιλεγεί από την Περιφέρεια ή το Δήμο, προκειμένου να αποτελέσει ένα ώριμο έργο για ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027. Η Διαδρομή θα προταθεί στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το Δήμο Νάξου και σε άλλους θεσμικούς, επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς. Ενδιαφέρεται επίσης να προετοιμάσει ένα στοχευμένο Σχέδιο Μάρκετινγκ για τη Διαδρομή αυτή, ώστε να επιταχύνει τη δυνατότητα προώθησης και εφαρμογής της».

Τα παραδοτέα της σύμβασης ορίζονται ως εξής:

  • Παραδοτέο Α: Αρχική Διαγνωστική Προσέγγιση: Πλαίσιο Στρατηγικής (υπεύθυνος: ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε.)
  • Παραδοτέο Β: Διαμόρφωση Ολοκληρωμένης Στρατηγικής της ΟΧΕ «Πολιτιστική Διαδρομή Νάξου» ή όποιου άλλου χρηματοδοτικού εργαλείου θα επιλεγεί από την Περιφέρεια ή το Δήμο – Διαβούλευση και Οριστικοποίηση του Σχεδίου Δράσης (υπεύθυνος: ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε.).
  • Παραδοτέο Γ: Εκπόνηση πλήρους Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan – υπεύθυνος: Δ. Κούτουλας)
  • Παραδοτέο Δ: Σύνταξη λεπτομερούς έκθεσης αξιολόγησης των μέσων του μάρκετινγκ του Δήμου, συμβατικών και ψηφιακών, όπως σήμερα χρησιμοποιούνται, καθώς και προτάσεων για τη βελτίωση, συμπλήρωση ή αναθεώρηση των μέσων αυτών, προκειμένου αφενός να ενισχυθεί η εικόνα της Νάξου ως προορισμού και αφετέρου να διαφοροποιηθεί η ζήτησή της (υπεύθυνος: Δ. Κούτουλας).

Το κόστος ανάθεσης της μελέτης είναι σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και κατανέμεται κατά 50% στη ΣΤΑΔΙΟΝ ΑΕ και κατά 50% στον κ. Δ. Κούτουλα. Το ποσόν θα καταβληθεί από το ΔΙΑΖΩΜΑ τμηματικά σύμφωνα με το οριζόμενο χρονοδιάγραμμα.

Η χρηματοδότηση της μελέτης  γίνεται χάρη στη δέσμη χορηγών που διαμορφώνει το ΔΙΑΖΩΜΑ για το πρόγραμμα  και συγκεκριμένα από το εταιρικό μέλος AEGEAN AIRLINES και την ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ, που κατέβαλαν το ποσόν των 20.000 ευρώ έκαστη και τις οποίες ευχαριστούμε θερμά για τη συμπόρευση στο διαζωματικό όραμα.

Η μελέτη αναπτυξιακού σχεδιασμού και marketing για την Πολιτιστική Διαδρομή στο νησί της Νάξου θα παρουσιαστεί τον ερχόμενο Σεπτέμβριο στη διάρκεια των εργασιών της 12ης Γενικής Συνέλευσης του Διαζώματος στη Νάξο και θα προσφερθεί στους κατοίκους και τις αρχές του νησιού, ως ένα ακόμη εγχείρημα συλλογικής προσπάθειας για την ένταξη των μνημείων του υπέροχου αυτού νησιού στο κέντρο της ζωής, της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

  • Στιγμιότυπο από την υπογραφή της σύμβασης
  • Ναός του Απόλλωνα στα Παλάτια (Πορτάρα) στη Χώρα Νάξου