Γρήγορη μετάβαση

2η επιστολή για την 11η Γενική Συνέλευση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ»

Αγαπητά μας μέλη,

Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι όλα είναι έτοιμα για την ΙΑ΄ Γενική Συνέλευση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 22 και την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2018 στο Λαύριο.

Με την παρούσα επιστολή, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του Καταστατικού του Σωματείου, σας προσκαλούμε στις εργασίες και στις παράπλευρες εκδηλώσεις της Συνέλευσης, οι οποίες θα λάβουν χώρα το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 13:30 – 15:30 μ.μ. και την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. – 14:30 μ.μ. σε αίθουσα εκδηλώσεων του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου (ΤΠΠΛ).

Φέτος, κατά τη διάρκεια των εργασιών της 11ης Γενικής Συνέλευσης, εκτός από τα καθιερωμένα θέματα που προβλέπονται από το καταστατικό του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», θα προχωρήσουμε:

Α. Στην εκλογή των δύο νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», προκειμένου από 7μελές να γίνει 9μελές.

Β. Σε νέα τροποποίηση του καταστατικού.

Συνεπώς, η ημερήσια διάταξη της 11ης Γενικής Συνέλευσης διαμορφώνεται ως εξής:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 11ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 17.

Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΘΑ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 3 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ»

Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 7 απόφαση του, η οποία ελήφθη σε συνεδρίασή του στις 14 Ιουνίου 2018, προτείνει την τροποποίηση του καταστατικού μας και συγκεκριμένα των άρθρων 3 και 4 αυτού, προκειμένου να αποτυπώσουμε σε αυτό αφ’ ενός τη σύνδεση των μνημείων με την αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, αφ’ ετέρου την ευρωπαϊκή ταυτότητα του Σωματείου μας. Τα παραπάνω άρθρα προτείνουμε να διαμορφωθούν με τις παρακάτω προσθήκες ως εξής:

«Άρθρο 3. Σκοποί»:
Η ένταξη των μνημείων στο κέντρο της ζωής και η σύνδεσή τους με την αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Η συμβολή στο σχεδιασμό και στην προώθηση νέων μορφών συμμετοχικής διακυβέρνησης στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς με την ανάδειξη της πτυχής «κοινό αγαθό» και την ενίσχυση των δεσμών των τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών.

«Άρθρο 4. Υλοποίηση Σκοπών»:
Τη συμβολή στο σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων προγραμμάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης των μνημείων, όπως οι Πολιτιστικές – Περιβαλλοντικές Διαδρομές και τα Αρχαιολογικά Πάρκα. Στόχος των παραπάνω προγραμμάτων είναι να αποτελέσουν κινητήριο μοχλό για την οικονομική, κοινωνική, τουριστική και περιβαλλοντική ανάπτυξη μιας περιοχής, καθώς και να συνδέσουν τα μνημεία με την τοπική επιχειρηματικότητα και κυρίως με τον πρωτογενή τομέα και τον πολιτισμό της αγροδιατροφής.
Την προώθηση ειδικών μορφών χρηματοδότησης και διαχείρισης, όπως η συμμετοχή της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, της Κοινωνίας των Πολιτών, καθώς και οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Η παρουσία σας και στη φετινή μας Γενική Συνέλευση είναι απαραίτητη, καθώς για να πραγματοποιηθεί η παραπάνω τροποποίηση του καταστατικού χρειάζεται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου, για την οποία απαιτείται η παρουσία του 1/2 των ταμειακά εντάξει τακτικών μελών του και η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 99 του Α. Κ.

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

Όπως ήδη γνωρίζετε, φέτος η Γενική μας Συνέλευση είναι και εκλογική, μετά την απόφαση περί αυξήσεως του αριθμού των τακτικών μελών του Δ.Σ., από 7 σε 9, που ελήφθη την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2016 κατά τη διάρκεια της Θ΄ Γενικής Συνέλευσης.

Στις 18/09/2017 καταχωρήθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών η τροποποίηση για την αύξηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» από 7 σε 9, με Α.Μ. 27494 και με την υπ’ αριθμόν 439/29-08-2017 διάταξη του Ειρηνοδικείου Αθηνών, η οποία προβλέπει:

«Μετά τη δημοσίευση της τροποποίησης του καταστατικού (περί αυξήσεως του αριθμού των τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από επτά σε εννέα, σύμφωνα με την απόφαση της, από Παρασκευή 16 – Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2016, Θ΄ Γενικής Συνέλευσης), με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε επόμενη έκτακτη ή τακτική Γενική Συνέλευση, θα γίνει η εκλογή δύο νέων μελών και εν συνεχεία θα συγκροτηθεί εκ νέου σε Σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο».

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» υλοποιώντας την παραπάνω διάταξη αποφάσισε να φέρει το θέμα εκλογής των δύο επιπλέον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην 11η τακτική Γενική Συνέλευση.

Συνεπώς, οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των δύο επιπλέον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2018 σε αίθουσα εκδηλώσεων του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου (ΤΠΠΛ). Για τη διευκόλυνσή σας η ψηφοφορία για την ανάδειξη των 2 νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» θα ξεκινήσει στις 10:00 π.μ. και θα περατωθεί στις 15:00 μ.μ.

Όπως επίσης αναφέρεται στο Καταστατικό:

«…Οι υποψηφιότητες για εκλογή στο Δ. Σ. υποβάλλονται έγγραφα στον Πρόεδρο του Δ. Σ. το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία των αρχαιρεσιών της Γενικής Συνέλευσης και καταγράφονται κατ’ αλφαβητική σειρά σε ενιαίο κατάλογο, από τον οποίο κάθε τακτικό μέλος του Σωματείου επιλέγει με σταυρό τους υποψηφίους της προτίμησής του. Κατά την ψηφοφορία, κάθε τακτικό μέλος του Σωματείου έχει δικαίωμα τόσων σταυρών κατ’ ανώτατο όριο, όσα είναι και τα τακτικά μέλη του Δ. Σ. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψηφούν».

Συνεπώς, οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν έως την Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018 με την αποστολή της σχετικής φόρμας υποψηφιότητας (Συν. 1), καθώς και ενός σύντομου βιογραφικού σημειώματος, το οποίο θα αναρτηθεί σε διακριτή θέση στην ιστοσελίδα του Σωματείου.

Κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας τα τακτικά μέλη του Σωματείου έχουν δικαίωμα δύο σταυρών κατά ανώτατο όριο για τα δύο νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψηφούν.

Επίσης, το τακτικό μέλος το οποίο αντιπροσωπεύει με εξουσιοδότηση άλλο τακτικό μέλος που απουσιάζει, μαζί με τη δική του διαπίστευση θα βρει και μια δεύτερη, λευκού χρώματος. Συνεπώς, σε όλες τις ψηφοφορίες (εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου, έγκριση τροποποίησης καταστατικού, έγκριση απολογισμών – προϋπολογισμών) θα ψηφίζει δύο φορές, μια για τον εαυτό του και μια για το μέλος που αντιπροσωπεύει.

Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι και τα Εταιρικά Μέλη του Διαζώματος έχουν την δυνατότητα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι» στα όργανα διοίκησης του Σωματείου (Διοικητικό Συμβούλιο και Ελεγκτική Επιτροπή), σε κάθε Γενική Συνέλευση.

 

 1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το Σώμα της Συνέλευσης καλείται να επικυρώσει τα ακόλουθα:

 1. Έγκριση του απολογισμού δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2018.
 2. Έγκριση του οικονομικού και διαχειριστικού απολογισμού έως την 31η Αυγούστου του 2018.
 3. Έγκριση του προγραμματισμού δράσεων για το έτος 2019.
 4. Έγκριση του προϋπολογισμού για το έτος 2019.
 5. Έγκριση της Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2017.

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ … «ΔΙΑΖΩΜΑΤΙΚΟΥΣ»:

Φέτος, αποφασίσαμε, καθώς έχουμε πλέον μεγαλώσει!, να διοργανώσουμε τη Γενική μας Συνέλευση σε συνεργασία με το τουριστικό γραφείο πολιτιστικών εκδρομών “Somewhere we know”. Το γραφείο αυτό γεννήθηκε μέσα από το Σωματείο μας, καθώς κύριος σκοπός του είναι να ταξιδεύει όλους τους πολίτες του κόσμου στις Πολιτιστικές Διαδρομές και στα σπουδαία μνημεία της χώρας μας. Έτσι, παρακάτω σας δίνουμε μερικές πληροφορίες, οι οποίες πιστεύουμε ότι θα σας φανούν χρήσιμες:

 

 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μετά από διαβουλεύσεις και συναντήσεις με τους τοπικούς φορείς διαμορφώσαμε το τελικό πρόγραμμα της ΙΑ΄  Γενικής μας Συνέλευσης. Συνημμένα θα βρείτε το τελικό πρόγραμμα των εργασιών και των παράπλευρων εκδηλώσεων (Συν. 2). Όπως θα δείτε το Σάββατο θα απολαύσουμε τρεις σπουδαίους ομιλητές για το πρόγραμμα «Η Τριλογία της Αθήνας: Ελευσίνα – Αθήνα – Λαύριο» και την Κυριακή μέσα από τον απολογισμό του Διοικητικού μας Συμβουλίου θα ξετυλιχθεί μπροστά μας καρέ – καρέ όλη η 10ετία του Σωματείου μας.

Σας ενημερώνουμε ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του διημέρου εθελοντές του Διαζώματος, του Σωματείου «ΔΙΑΝΘΟΣ», αλλά και του γραφείου Somewhere we know, θα βρίσκονται κοντά σας για οτιδήποτε χρειαστείτε.

 

 • ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

Για τη διευκόλυνση της μεταφοράς μας από και προς το Λαύριο και τις δύο ημέρες (Σάββατο και Κυριακή) τα πούλμαν θα έχουν ως σημείο εκκίνησης και επιστροφής μας τα γραφεία του Διαζώματος (Μπουμπουλίνας 30 / Εξάρχεια) και θα αναχωρούν στις 08:00 π.μ. (εδώ μπορείτε να δείτε τον σχετικό χάρτη της διαδρομής  https://goo.gl/maps/ kwtj5RT6XPk)

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Σας ενημερώνουμε ότι το Σάββατο όσοι χρησιμοποιήσουν δικό τους μέσο θα πρέπει να σταθμεύσουν τα οχήματά τους  στο χώρο στάθμευσης του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου. Εκεί θα υπάρχουν πούλμαν, – στα όποια  ώρα 9:30 π.μ. θα επιβιβαστείτε, προκειμένου να παρευρεθείτε στον αρχαιολογικό χώρο της ΣούριζαςΕπίσης, σας ενημερώνουμε ότι και για την επίσκεψη μας στο αρχαίο θέατρο Θορικού θα επιβιβαστούμε όλοι στα πούλμαν, κατά τον ίδιο τρόπο. Μετά το πέρας των ξεναγήσεων θα επιστρέψετε πάλι με τα πούλμαν στα οχήματα σας. Σας παρακαλούμε να τηρήσετε απόλυτα αυτόν τον σχεδιασμό.

Σας γνωστοποιούμε ότι ύστερα από υπόδειξη της τροχαίας του Λαυρίου δε θα επιτραπεί σε κανένα όχημα η στάθμευσή του στους αρχαιολογικούς χώρους.

Σας παρακαλούμε θερμά να συμβάλετε στην οργανωτική επιτυχία της Συνέλευσής μας, τηρώντας τα χρονοδιαγράμματα, προκειμένου να απολαύσουμε όλοι μαζί ένα πλούσιο και γεμάτο διήμερο.

ΓΕΥΜΑΤΑ 

Τόσο το Σάββατο, όσο και την Κυριακή θα γευματίσουμε σε τοπικές ταβέρνες, με τις οποίες έχουμε συμφωνήσει για ένα μενού, το οποίο θα περιλαμβάνει:

 • Ταβέρνα: Τα δύο Γουρουνάκια

ορεκτικά, σαλάτα και πιατέλα κρεατικών /4 άτομα, αξίας 13 ευρώ/άτομο

 • Ταβέρνα: Όλγα

ορεκτικά, σαλάτα και πιατέλα θαλασσινών /4 άτομα, αξίας 15 ευρώ/άτομο,

 • Ταβέρνα: Πεζόδρομος

ορεκτικά, σαλάτα και πιατέλα θαλασσινών /4 άτομα, αξίας 14 ευρώ/άτομο,

Προκειμένου να γευτούμε όλες τις λιχουδιές που μας έχουν ετοιμάσει θα χωριστούμε στις ταβέρνες ανά πούλμαν και ανά ημέρα, για τις οποίες θα σας ενημερώσουν οι εθελοντές μας μέσα στο πούλμαν.

 • ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ – ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ – ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ

Το Σάββατο θα ξεκινήσουμε με την πρωινή μας επίσκεψη στα αρχαία μεταλλεία της Σούριζας, όπου μετά από περπάτημα 800 μέτρων θα θαυμάσετε τα μεταλλουργικά εργαστήρια του 5ου και 4ου αι. π.Χ για τον καθαρισμό (εμπλουτισμό) του μεταλλεύματος αργύρου και μολύβδου.  Σας ενημερώνουμε ότι για όσους υπάρχει δυσκολία μετάβασης με πεζοπορία έχουμε φροντίσει να υπάρχει ένα μικρό πούλμαν, το οποίο θα σας μεταφέρει στον αρχαιολογικό χώρο. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας και μετά την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης και το γεύμα θα επισκεφθούμε, μετά από μία πεζοπορία 15 λεπτών και θα ξεναγηθούμε στο σπουδαίο αρχαίο θέατρο Θορικού.

Την Κυριακή, μετά το πέρας των εργασιών και της ξενάγησης στο Τεχνολογικό Πάρκο, οι σπουδαίοι καλλιτέχνες, κ.κ. Πόπη Μαλαπάνη στο πιάνο, Λεονώρα Γαϊτάνου στο τραγούδι, Νίκος Μάνδυλας στο βιολί και Βάνια Παπαδημητρίου στο τσέλο, θα μας προσφέρουν ένα υπέροχο μουσικό ταξίδι. Το μουσικό δρώμενο θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του Τεχνολογικού Πάρκου Λαυρίου.

Τέλος, καθώς φέτος το Σωματείο μας γιόρτασε τα 10 χρόνια λειτουργίας, θα κλείσουμε αυτό το διήμερο με μία μικρή δεξίωση, την Κυριακή το βράδυ, ως μία ένδειξη ευγνωμοσύνης για την αγάπη και στήριξή σας. Χορηγοί της παραπάνω εκδήλωσης είναι τα εταιρικά μας μέλη Αθηναϊκή Ζυθοποιία, η οποία θα μας δροσίσει με τις μπύρες της, η φέτα «Ήπειρος» που θα μας προσφέρει το νόστιμο τυρί της και η ΒΙΚΟΣ Α.Ε., όπου θα μας συντροφεύσει όπως πάντα με το νερό και τα αναψυκτικά της σε όλο το οδοιπορικό μας (πούλμαν, αρχαιολογικοί χώροι κ.λπ.). Επίσης, το κρασί που θα απολαύσουμε θα είναι μία χορηγία της εταιρείας Οινομεσσηνιακή. Ευχαριστούμε θερμά όλους τους χορηγούς, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής και τον Δήμο Λαυρεωτικής για τη υποστήριξη και την πολύτιμη βοήθειά τους στην πραγματοποίηση της 11ης Γενικής μας Συνέλευσης.

Σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους οι ξεναγήσεις θα γίνουν από ομάδες αρχαιολόγων του Υπουργείου Πολιτισμού που δουλεύουν για την ανάδειξη των μνημείων αυτών. Επιπλέον, για όλους τους αρχαιολογικούς χώρους που θα επισκεφθούμε θα διανεμηθεί πλούσιο ενημερωτικό υλικό.

ΥΛΙΚΟ – ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Κατά την άφιξη μας στον αρχαιολογικό χώρο της Σούριζας και πριν την έναρξη της πεζοπορίας μας, θα σας περιμένουν οι εθελοντές του Διαζώματος και του Σωματείου «ΔΙΑΝΘΟΣ», προκειμένου να παραλάβετε τις τσάντες και τις διαπιστεύσεις σας. Ο σάκος θα περιλαμβάνει όλο το ενημερωτικό υλικό, καθώς και μικρές εκπλήξεις. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι οι διαπιστεύσεις θα είναι απαραίτητες και τις δύο ημέρες της Γενικής μας Συνέλευσης.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Όσοι δεν έχετε δηλώσει συμμετοχή στη Γενική μας Συνέλευση σας παρακαλούμε θερμά να μας προτείνετε ένα άλλο μέλος, το οποίο επιθυμείτε να σας εκπροσωπήσει στη διαδικασία της διαπίστωσης της απαρτίας, όσο και στις ψηφοφορίες που θα ακολουθήσουν (Συν. 3).

Τέλος, τόσο εγώ προσωπικά, όσο και η κα Κατερίνα Αβραμοπούλου θα είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Σας περιμένουμε με πολλή χαρά.

Φιλικά,

Σταύρος Μπένος.