Γρήγορη μετάβαση

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση – Ε΄ Γενική Συνέλευση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012

Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» συγκαλεί την Ε΄ Γενική του Συνέλευση και καλεί τα μέλη του να συμμετάσχουν.

Όπως αποφάσισε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» η Ε΄ Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 07 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 12:00 π.μ. στο Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας (Διεύθυνση: Κανελλοπούλου και Δραγούμη, Παραλία Ελευσίνας). Της συνέλευσης θα προηγηθεί ξενάγηση στον Αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας από την υπεύθυνη αρχαιολόγο της Γ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, κα Καλλιόπη Παπαγγελή.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση του απολογισμού δράσης
του Διοικητικού Συμβουλίου από 01-09-2008 έως και 30-09-2012.

2. Έγκριση οικονομικού και διαχειριστικού απολογισμού
από 01-09-2008 έως και 30-09-2012.

3. Έγκριση του προγραμματισμού δράσεων για το έτος 2013.

4. Έγκριση του προϋπολογισμού για το έτος 2013.

5. Έγκριση της Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής
της περιόδου από 01-01-2011 έως και 31-12-2011.

Αμέσως μετά το πέρας των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης και ώρα 15:00 μ.μ. θα γίνουν οι αρχαιρεσίες στο χώρο του Παλαιού Ελαιουργείου για την εκλογή νέων οργάνων του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» (Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής).

Σύμφωνα με το Καταστατικό του Σωματείου «…τα μέλη του Σωματείου μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε να αντιπροσωπεύονται από άλλο τακτικό μέλος. Για την αντιπροσώπευση αυτή απαιτείται απλή έγγραφη εξουσιοδότηση του αντιπροσωπευόμενου. Κάθε μέλος μπορεί να εξουσιοδοτεί στη Γενική Συνέλευση ένα μόνον άλλο μέλος».

Όπως επίσης αναφέρεται στο Καταστατικό «…Υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή μπορούν να θέσουν όλα τα τακτικά μέλη του σωματείου. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως και αποστέλλονται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ταχυδρομικά (Μπουμπουλίνας 30 / Τ.Κ.: 10682), ηλεκτρονικά ([email protected]) ή τηλεομοιοτυπικά (210/8254258) το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία των αρχαιρεσιών της Γενικής Συνέλευσης.».

Συγκεκριμένα, οι υποψηφιότητες πρέπει να κατατεθούν έως τη Δευτέρα 01 Οκτωβρίου 2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΕΝΟΣ

Πληροφορίες:
Ρουμανά Μαρία
Τηλ. 210.82.54.256, 697 32 59 844