Γρήγορη μετάβαση

Τροποποίηση της Πράξης «Συντήρηση – αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Λάρισας – Δ’ φάση», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013»

Σχετικά Θέατρα

Με την υπ’ αριθμόν ΑΔΑ: Β4Λ0Γ-ΒΩ4 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Πολιτισμού και Τουρισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού αποφασίστηκε η τροποποίηση της πράξης «Συντήρηση – αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Λάρισας – Δ΄ φάση»,dt_297_1h_tropopoihsh_larisa_a-2012 με κωδικό Ο.Π.Σ. 340197, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007- 2013».

Το έργο του αρχαίου θεάτρου είναι ένα μεγάλο έργο, διεπιστημονικού χαρακτήρα, με βασικούς στόχους τη συντήρηση και ανάδειξη του μνημείου και του περιβάλλοντος αυτού χώρου. Το μνημειακό σύνολο του αρχαίου θεάτρου Λάρισας έχει ιδιαίτερη πολιτισμική και επιστημονική αξία και για τη συντήρηση και ανάδειξή του απαιτείται η συνεργασία διαφόρων επιστημών και ειδικοτήτων, ενώ η κατάσταση διατήρησης του είναι τέτοια ώστε να δικαιολογεί την απόφαση συστηματικής συντήρησης και ανάδειξης μέσω του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων.

Στα πλαίσια του Ε.Σ.Π.Α. βαρύνουσα σημασία έχουν οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης όλων των τμημάτων του θεάτρου και ειδικότερα του κοίλου.

H Πράξη περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Α. Μια σειρά εργασιών με στόχο τη σταθεροποίηση και εξυγίανση της επιφάνειας των μαρμάρινων όσο και των πώρινων μελών του αρχαίου θεάτρου, ειδικότερα του κυρίως θεάτρου, του σκηνικού οικοδομήματος και του χώρου των διάσπαρτων (διάσπαρτα σκηνικού οικοδομήματος και περιμετρικά της ορχήστρας).

Οι απαιτούμενες εργασίες ομαδοποιούνται ως εξής:

1. Εκτεταμένες εργασίες καθαρισμού των μαρμάρινων και πωρολιθικών επιφανειών από ρύπους με ειδικό βιοκτόνο.

2. Στερεώσεις με επιφανειακούς εμποτισμούς, καθώς και αισθητικές εξομαλύνσεις.

3. Συγκόλληση θραυσμάτων ή απολεπίσεων που θα προκύψουν από νέες ταυτίσεις, κυρίως από το διάσπαρτο υλικό, το οποίο βρίσκεται ταξινομημένο σε ειδικό χώρο διάσπαρτων ΒΔ του θεάτρου.

4. Συντήρηση μελών που αφορά, κυρίως, στην πλήρωση ρηγμάτων ή ρωγμών με ένεμα.

Β. Μία σειρά εργασιών με στόχο την αποκατάσταση των κλιμάκων του κυρίως θεάτρου.

Οι απαιτούμενες εργασίες ομαδοποιούνται ως εξής:

1. Εργασίες αποκατάστασης του υποβάθρου των κλιμάκων με σταθεροποίηση του πρανούς, έλεγχο του υλικού υπόβασης, εξυγίανση, επανατοποθετήσεις.

2. Τοποθέτηση νέων βαθμίδων από μάρμαρο προερχόμενο από το λατομείο στο Καστρί Αγιάς. Συγκεκριμένα θα κατασκευασθούν και θα τοποθετηθούν 207 νέες βαθμίδες συνολικού όγκου μαρμάρου στην τελική του μορφή 13,748 μ3.

3. Συμπλήρωση υπαρχόντων κλιμάκων του κυρίως θεάτρου.

Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν συμπληρώσεις στις υπάρχουσες βαθμίδες με μάρμαρο προερχόμενο από το λατομείο στο Καστρί Αγιάς συνολικού όγκου μαρμάρου στην τελική του μορφή 1,39μ3.

Γ. Με στόχο την καλύτερη προβολή, αναγνωσιμότητα και ανάδειξη του μνημείου θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:

1. Αποκατάσταση του χώρου πλησίον της δυτικής παρόδου του θεάτρου με την δημιουργία πρανούς ύστερα από απομάκρυνση των θεμελίων των οικοδομών που κατεδαφίστηκαν στο πλαίσιο του Γ΄ Κ.Π.Σ. και στη συνέχεια επιχωμάτωση. Με την επέμβαση αυτή το μνημείο αναβαθμίζεται αισθητικά, ενώ παράλληλα μειώνονται και

οι πιθανοί κίνδυνοι καταρρεύσεων χωμάτινων όγκων στο σημείο αυτό.

2. Στον υπό διαμόρφωση χώρο στάθμευσης για Α.Μ.Ε.Α. που θα κατασκευαστεί με δαπάνες του Δήμου Λαρισαίων θα τοποθετηθούν ενημερωτικές πινακίδες κατά μήκος

της εισόδου επί της οδού Μητροπολίτου Αρσενίου και περιμετρικά του μνημείου. Θα τοποθετηθούν και πινακίδες ειδικών προδιαγραφών για Α.Μ.Ε.Α. Πινακίδες πληροφόρησης για το μνημείο υπάρχουν μόνο επί της οδού Βενιζέλου.

3. Παραγωγή έντυπου οδηγού του μνημείου με φωτογραφίες, καθώς και ενημερωτικών φυλλαδίων.

Προβλέπεται ειδική έκδοση των παραπάνω και στο σύστημα Braille.

4. Εγκατάσταση εργοταξιακού οικίσκου εξοπλισμένου κατάλληλα για τις ανάγκες της συντήρησης στο χώρο των διάσπαρτων του λόφου του θεάτρου.

5. Αεροφωτογράφιση του μνημείου στο σύνολο του, καθώς και των επί μέρους τμημάτων του, εργασία η οποία κρίνεται άκρως απαραίτητη κατ’ αρχήν για την αποτύπωση της σημερινής κατάστασης του μνημείου, καθώς και για την τεκμηρίωση – ταύτιση 4.500, κατά το πλείστον ενεπίγραφων μικρών τεμαχίων, τα οποία βρίσκονται στο χώρο των διάσπαρτων.

6. Κατασκευή πρανούς στο βορειοανατολικό τμήμα του επιθεάτρου.

Συγκεκριμένα αρχικά θα απομακρυνθεί σειρά παλαιότερων κατασκευών κατά μήκος της εισόδου στο χώρο των στρατιωτικών αρτοποιείων καθώς και σειρά περιφράξεων. Θα ακολουθήσει αποχωμάτωση σε βάθος 1,50μ και εν συνεχεία κατασκευή πρανούς.

Η επέμβαση έρχεται να βελτιώσει αφ’ ενός μεν την αισθητική του μνημείου, προσδίδοντας καλύτερη αναγνωρισιμότητα της αρχιτεκτονικής του, αφ’ ετέρου αποκαθιστά τμήμα της χαμένης του ακουστικής.

7. Κατασκευή κλίμακας καθόδου και τοποθέτηση αναβατορίου Α.Μ.Ε.Α. από την οδό Βενιζέλου.

Η νέα είσοδος θα διαμορφωθεί στα δυτικά του μνημείου επί του πεζοδρόμου της οδού Βενιζέλου. Ο φέρων οργανισμός της κλίμακας θα είναι μεταλλικός, ενώ το αναβατόριο των Α.Μ.Ε.Α. θα είναι τύπου κολόνας.

Η παρούσα επέμβαση αφορά την αξιοποίηση του σημαντικότερου μνημείου της πόλης μέσω της ελεγχόμενης πρόσβασης με σκοπό τη ξενάγηση, την ενημέρωση και τη γνωριμία του κοινού με το αρχαίο θέατρο. Το μνημείο εντάσσεται πλέον στην αστική καθημερινότητα του πολίτη, όχι μόνο παρατηρώντας το, αλλά έχοντας και τη δυνατότητα να περιηγηθεί μέσα σε αυτό.
8. Εικαστική παρέμβαση στην ανατολική πάροδο συγκεκριμένα επιφάνεια 160,20μ2 καλύπτεται με σειρά φωτογραφιών που αφορούν τη διαχρονική αποκάλυψη του αρχαίου θεάτρου. Η εκτύπωση θα πραγματοποιηθεί σε μουσαμά, υψηλής αντοχής, ενώ παράλληλα στην βόρεια πλευρά του συγκεκριμένου πεδίου δημιουργείται επιφάνεια προβολής ταινιών – ντοκιμαντέρ.

  • Το Α' αρχαίο θέατρο της Λάρισας.