Γρήγορη μετάβαση

Συντήρηση – αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Λάρισας – Δ’ φάση: Εργασίες Α’ εξαμήνου 2013

Σχετικά Θέατρα

Στο πλαίσιο του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ – Δ΄  ΦΑΣΗ», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ε.Σ.Π.Α. / Επιχειρησιακό πρόγραμμα – Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα, (Εικ. 1) πραγματοποιούνται κυρίως οι ακόλουθες εργασίες:

A. Εργασίες με στόχο την αποκατάσταση των κλιμάκων του κυρίως θεάτρου:

1.       Εργασίες αποκατάστασης του υποβάθρου των κλιμάκων με σταθεροποίηση του πρανούς, έλεγχο του υλικού υπόβασης, εξυγίανση και επανατοποθετήσεις.

2.       Τοποθέτηση νέων βαθμίδων από μάρμαρο προερχόμενο από το λατομείο στο Καστρί Αγιάς.

3.       Συμπλήρωση υπαρχόντων κλιμάκων του κυρίως θεάτρου.

Β. Εργασίες με στόχο την καλύτερη προβολή, αναγνωσιμότητα και ανάδειξη του μνημείου:

1.       Αποκατάσταση του χώρου πλησίον της δυτικής παρόδου του θεάτρου με την δημιουργία πρανούς ύστερα από απομάκρυνση των θεμελίων των οικοδομών που κατεδαφίστηκαν στο πλαίσιο του Γ΄ Κ.Π.Σ. και στη συνέχεια επιχωμάτωση. Με την επέμβαση αυτή το μνημείο αναβαθμίζεται αισθητικά, ενώ παράλληλα μειώνονται και οι πιθανοί κίνδυνοι καταρρεύσεων χωμάτινων όγκων στο σημείο αυτό (Εικ. 2).

2.       Στον υπό διαμόρφωση χώρο στάθμευσης για Α.Μ.Ε.Α. που θα κατασκευαστεί με δαπάνες του Δήμου Λαρισαίων θα τοποθετηθούν ενημερωτικές πινακίδες κατά μήκος της εισόδου επί της οδού Μητροπολίτου Αρσενίου και περιμετρικά του μνημείου. Θα τοποθετηθούν και πινακίδες ειδικών προδιαγραφών για Α.Μ.Ε.Α.

3.       Παραγωγή έντυπου οδηγού του μνημείου με φωτογραφίες, καθώς και ενημερωτικών φυλλαδίων. Προβλέπεται ειδική έκδοση των παραπάνω και στο σύστημα Braille.

4.       Εγκατάσταση εργοταξιακού οικίσκου εξοπλισμένου κατάλληλα για τις ανάγκες της συντήρησης στο χώρο των διάσπαρτων του λόφου του θεάτρου.

5.       Αεροφωτογράφιση του μνημείου στο σύνολο του, καθώς και των επί μέρους τμημάτων του.

6.       Κατασκευή πρανούς στο βορειοανατολικό τμήμα του επιθεάτρου (Εικ. 3-5).

7.   Κατασκευή κλίμακας καθόδου και τοποθέτηση αναβατορίου Α.Μ.Ε.Α. από την οδό Βενιζέλου.

8.   Εικαστική παρέμβαση στην ανατολική πάροδο.

Ειδικότερα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013 πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες εργασίες:

1.       Ολοκλήρωση της διαδικασίας  για την πρόσληψη προσωπικού.

2.       Τοποθέτηση πινακίδας έργου.

3.       Σύνταξη των απαραίτητων τεχνικών εκθέσεων (π.χ. τεχνική έκθεση για την προμήθεια του βιοκτόνου, για την προμήθεια εργοταξιακού οικίσκου συντήρησης, για την έγκριση εργασιών επεξεργασίας υπαρχόντων ψηφιακών αρχείων, για την προμήθεια βιντεοπροβολέα, για την έγκριση εργασιών αεροφωτογράφισης του μνημειακού συνόλου, για τις εργασίες αποχωμάτωσης στη δυτική πάροδο, για την προμήθεια εργαλείων και μέσων, για την προμήθεια κονιάματος για ενέματα και υλικών συντήρησης, για τις εργασίες επιχωμάτωσης στη δυτική πάροδο και κατασκευή πρανούς στο βορειοανατολικό τμήμα του αρχαίου θεάτρου). Για όλα τα παραπάνω διατυπώθηκε σχετικό αίτημα, ακολούθησε η έγκριση, η ανάθεση στο μειοδότη, η παράδοση προμήθειας και η ολοκλήρωση των εργασιών.

4.       Σύνταξη τεχνικής έκθεσης για τις εργασίες εικαστικής παρέμβασης στην ανατολική πάροδο (διατύπωση αιτήματος).

5.       Σύνταξη τεχνικής έκθεσης για τις εργασίες εξόρυξης και μορφοποίησης μαρμάρου προερχόμενο από το αρχαίο λατομείο στο Καστρί Αγιάς, (αίτημα, έγκριση, ανάθεση μειοδότη).

6.       Σύνταξη τεχνικής έκθεσης για την παραγωγή έντυπου οδηγού πληροφόρησης επισκεπτών (αίτημα, έγκριση, ανάθεση μειοδότη).

7.    Καθαρισμοί, συγκολλήσεις – πληρώσεις μικρορηγματώσεων αρχιτεκτονικών μελών.

8.       Ταυτίσεις διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών.

9.      Συντήρηση  επιφανειών αρχιτεκτονικών μελών (Εικ. 6-7).

Για την επόμενη περίοδο αναφοράς προγραμματίζονται οι ακόλουθες εργασίες:

1.       Παραγωγή έντυπου πληροφοριακού οδηγού με απευθείας διαπραγμάτευση.

2.       Σύνταξη τεχνικής έκθεσης για την έγκριση εργασιών  εικαστικής παρέμβασης στην ανατολική πάροδο (αίτημα, έγκριση, ανάθεση μειοδότη, ολοκλήρωση).

3.       Σύνταξη τεχνικής έκθεσης για την έγκριση εργασιών μεταφοράς τελικής διαμόρφωσης νέων βαθμίδων και συμπλήρωσης υπαρχόντων βαθμίδων (αίτημα, έγκριση).

4.       Σύνταξη τεχνικής έκθεσης για τις εργασίες προσβασιμότητας από την οδό Βενιζέλου (αίτημα, έγκριση).

5.       Σύνταξη τεχνικής έκθεσης για την ενοικίαση γερανοφόρων οχημάτων (αίτημα, έγκριση, ανάθεση μειοδότη).

6.       Καθαρισμοί, συγκολλήσεις – πληρώσεις μικρορηγματώσεων αρχιτεκτονικών μελών.

7.       Ταυτίσεις διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών.

Το έργο του αρχαίου θεάτρου είναι ένα μεγάλο έργο, διεπιστημονικού χαρακτήρα, με βασικούς στόχους τη συντήρηση και ανάδειξη του μνημείου και του περιβάλλοντος αυτού χώρου, τη βελτίωση της αναγνωσιμότητάς του, αλλά και την ενεργή ένταξή του στην καθημερινότητα του πολίτη.

  • Το Α' αρχαίο θέατρο της Λάρισας.
  • Κατασκευή πρανούς στη δυτική πάροδο.
  • Κατασκευή πρανούς στο ΒΑ τμήμα του επιθεάτρου (πριν τις εργασίες -2013).
  • Κατασκευή πρανούς στο ΒΑ τμήμα του επιθεάτρου (κατά τη διάρκεια των εργασιών - 2013).
  • Κατασκευή πρανούς στο ΒΑ τμήμα του επιθεάτρου (μετά τις εργασίες).
  • Άποψη εδωλίου πριν τις εργασίες συντήρησής του.
  • Άποψη εδωλίου μετά τις εργασίες συντήρησής του.