Γρήγορη μετάβαση

Πρόταση οικονομικού προϋπολογισμού Διαζώματος έτους 2014

 

Δελτίο τύπου

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2013

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014

 


Ε Ξ Ο Δ Α

 

 

 

 

Έξοδα Η/Υ και εξοπλισμός   3.000,00  €

 

     
Έξοδα μίσθωσης ακινήτων:   10.000,00€

 

Ενοίκια

 

7.200,00€  
Κοινόχρηστα

 

2.800,00€  
Έξοδα λειτουργίας:  

 

30.000,00€
Δ.Ε.Η.    2.000,00€

 

 
Ο.Τ.Ε.    3.000,00€

 

 
COSMOTE    500,00€

 

 
ΕΥΔΑΠ       200,00€

 

 
Γραφική ύλη, αναλώσιμα    4.000,00€

 

 
 

‘Έντυπα-Βίβλια

 

 

1.000,00€

 
 

Έξοδα ταξιδιών ομάδας εργασίας

 

 

10.000,00€

 
 

Διάφορα έξοδα (έξοδα φιλοξενίας, καθαριότητας, φλουρί Πρωτοχρονιάς, συνδρομές, εγγυητικές επιστολές κ.λ.π.)

 

6.000,00€

 
 

Ταχυδρομικά – Μεταφορικά

 

 

3.000,00€ 00

 

 
 

Τραπεζικά έξοδα

 

 

300,00€

 
 

Μισθοδοσία και Αμοιβές Τρίτων:

   

76.500,00  €

 

     
Υπάλληλος πληροφορικής  12.000,00€  
Υπάλληλος καθαριότητος

 

   5.000,00€  
Λογιστής  12.000,00€

 

 
Αρχαιολόγος

 

 18.000,00€

 

 

 
Γραμματειακή υποστήριξη

 

 12.000,00€  
Γενικών καθηκόντων

 

 12.000,00€  
Μεταφράσεις

 

  4.000,00€

 

 
Συγγραφή κειμένων

 

  1.500,00€  
Έξοδα Ζ’ Γενικής Συνέλευσης  

 

20.000,00€
Παραγωγικές Διαδικασίες – Ντοκιμαντέρ – εκδόσεις  

 

25.000,00€
Εκδόσεις – παραγωγή ταινιών – προβολή

 

6.000,00€

 

 
Έξοδα προβολής και ανάδειξης αρχαίων χώρων 17.000,00€  
Απρόβλεπτα έξοδα 2.000,00€

 

 
Ενίσχυση κουμπαράδων Διαζώματος  

 

5.500,00€
 

ΣΥΝΟΛΟ    ΕΞΟΔΩΝ                                                                            

 

  170.000,00€

 

 

Ε Σ Ο Δ Α

 

 

 
 

Συνδρομές μελών

 

 

 

50.000,00€

 

 

Συνδρομές μελών 2014

 

 

30.000,00€

 
 

Νέα Μέλη   100

 

 

10.000,00€

 

 

 

Καθυστερούμενες οφειλές μελών 2013

 

 

10.000,00€

 
 

Χορηγοί – Δωρεές – Εταιρικά μέλη

   

120.000,00€

 

ΣΥΝΟΛΟ    ΕΣΟΔΩΝ                                                                             

   

170.000,00€

 

 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 31/12/2014 (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2013) και (μεταφερόμενου ποσού προηγουμένων χρήσεων περίπου 35.000 ευρώ).

 

                                                                                                                        Γεώργιος Κουρουπός