Γρήγορη μετάβαση

Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

Σχετικά Θέατρα

ΣΤ’ Γενική Συνέλευση του Σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ”

Ελένη Ρόκκου – Προϊσταμένης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Ηπείρου
Πρέβεζα 22 Σεπτεμβρίου 2012

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας,

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή έγινε επίσημα κοινωνός της αξιόλογης προσπάθειας του σωματείου «Διάζωμα» στις 17Ιουλίου του 2013, όταν συναντηθήκαμε με τον κύριο Μπένο, εγώ και ο συνάδελφός μου κ. Τσακτσίρας, παρουσία του κ. Ζηρίνη, συμβούλο του Γ.Γ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

dt-22092013rockou

Διαπιστώθηκε ομόφωνα ότι η εξασφάλιση των υποδομών για την δημιουργία μιας αξιόλογης περιηγητικής διαδρομής των κυριότερων αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου θα μπορούσε να υποστηριχθεί στο Νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω μίας Ολοκληρωμένης Εδαφικής Επένδυσης η οποία αποτελεί ένα απότα εργαλεία εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης.

Για την νέα προγραμματική περίοδο η Ολοκληρωμένη ΧωρικήΑνάπτυξη, καλείται να συμπληρώσει και να μεγιστοποιήσει τα οφέλη από την άσκηση των τομεακών πολιτικών και των προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης.

Η Ολοκληρωμένη Εδαφική Επένδυση έχει στόχο την δημιουργία αναπτυξιακών δραστηριοτήτων στην Περιφέρεια, μέσω της αξιοποίησης επενδυτικών προτεραιοτήτων και θεματικών στόχων που παρουσιάζουν καινοτόμο χαρακτήρα σε συνδυασμό με τις τοπικές ανάγκες και τις επιλογές της Περιφερειακής Έξυπνης Εξειδίκευσης. Πρόσθετο ζητούμενο αποτελεί η αξιοποίησήτους για την μέγιστη δυνατήμόχλευση οικονομικών πόρων και την μέγιστη δυνατήαποδοτικότητα των διαθέσιμων δημόσιων πόρων.

Όπως διαπιστώνουμε, ο ορισμός μιας Ολοκληρωμένης Εδαφικής Επένδυσης έχει εφαρμογή στην υλοποίηση του «πρώτου» Προγράμματοςπεριηγητικήςδιαδρομήςμεταξύτων αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου.

Και έτσι άρχισε η προσπάθεια να εξειδικευτείκαι να ωριμάσει η πρόταση.

Μια μικρή ομάδα με επικεφαλής τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Ιωάννου, τους ειδικούς και επί των αρχαίων θεάτρων, καθηγητή κ. Σμύρη, τον προϊστάμενο εφορίας αρχαιοτήτων κ. Ρήγινο και τα στελέχη της ΕΔΑ κ. Παπανικολάου, κ. Τσακτσίρα και εμένα, κάναμε την πρώτη συνάντηση.

Το εγχείρημα θα είναι ένα πιλοτικό Πρόγραμμα που θα αφορά μία ολοκληρωμένη σύγχρονη περιηγητική διαδρομή η οποία θα επισκέπτεται πέντε αρχαιολογικούς χώρους της Ηπείρου με πυρήνα τα αρχαία θέατρα των χώρων Δωδώνη, Γίτανα, Κασσιώπη, Νικόπολη και Αμβρακία.

Η εξειδίκευση θα πρέπει να γίνει στα εξής επίμέρους τμήματα:
Τμήμα Α. Απαιτούμενες υποδομές (Φορέας Υλοποίησης: υπηρεσίες της Περιφέρειας)

Ενδιάμεση ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ηπείρου

• Υποδομέςμεταφορών για τη διασύνδεση των μνημείων

• Ηλεκτρομηχανολογικέςυποδομές(ηλεκτροφωτισμός, πυρασφάλεια)

• Υποδομέςπληροφορικήςκαι τηλεπικοινωνιών

• Χώροι εξυπηρέτησηςκοινού(πωλητήρια, εκδοτήρια, WC)

• Εκτίμηση κόστους

•Εκπόνηση απαιτούμενων μελετών

Τμήμα Β. Επεμβάσεις σε μνημεία (Φορέας Υλοποίησης: υπηρεσίες του Υπ. Πολιτισμού)

• Ώριμα έργα για άμεση δημοπράτηση

• Φάση εξέλιξηςτων λοιπών απαιτούμενων έργων

• Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσηςτων έργων / εκπόνηση μελετών

• Εκτιμώμενο κόστος

Τμήμα Γ. Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης–Λειτουργίας

Είναι ορατή η ανάγκη να βρεθεί ο καταλληλότερος φορέας διαχείρισης και λειτουργίας του εγχειρήματος αυτού. Διερευνούμε την περίπτωση τον ρόλο αυτό να τον αναλάβει η αναπτυξιακή Ήπειρος Α.Ε. Για το θέμα αυτό η τελική πρόταση θα πρέπει να περιγράφει τα δικαιώματα και τιςυποχρεώσειςτου φορέα, τον προϋπολογισμό της λειτουργίας του και τις πιθανές πηγές εσόδων. Ο φορέας θα είναι υπεύθυνος και για την εξασφάλιση του απολύτως απαραιτήτου προσωπικού φύλαξης, το οποίο θα πρέπει να είναι κατάλληλα καταρτισμένο.

Τμήμα Δ. «Soft» ενέργειες

• Σύνταξη τεύχους απαιτούμενων «soft» ενεργειών

• Διαφήμιση, προώθηση, εφαρμογές πληροφορικής

• Διερεύνηση της δυνατότητας χρηματοδότησης μέσω του έργου της Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Ηπείρου.

Πως δουλεύουμε

Αρχικά καταγράψαμε τις γενικές παρεμβάσεις που πρέπει να υιοθετηθούν άμεσα και θα συμβάλουν στην αναβάθμιση του επιπέδου των παρεχομένων υπηρεσιών προςτουςεπισκέπτεςτων αρχαιολογικών χώρων

Ενδεικτικά αναφέρουμε :

Α. Για την σήμανση των χώρων

1. Ύπαρξη μιας ξεκάθαρης, επιπρόσθετης-δεύτερης, σήμανσηςπου να αφορά είτε το πρόγραμμα (προτιμητέο) είτε να τονίζει την παρουσία Θεατρικού κτίσματοςεντός αρχαιολογικού χώρου. Η συγκεκριμένη σήμανση θα διαχωρίζει τους χώρους αυτούς από τους υπόλοιπους χώρους πολιτισμού που προσδιορίζονται από τις ήδη υπάρχουσες καφέ πινακίδες.

2. Σε κάθε χώρο πρέπει να υπάρχει μια προκαθορισμένη, προτεινόμενη από τους αρμόδιους αρχαιολόγους, διαδρομή με σαφή σήμανση που να “οργανώνει”την επίσκεψη και να βοηθά στην κατανόηση του αρχαιολογικούχώρου. Η σήμανση αυτής της προτεινόμενης διαδρομής θα μπορούσε να γίνει είτε μέσω μικρών πινακίδων κατεύθυνσης κατά μήκος της διαδρομής είτε, όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν, μέσω χρήσης διαφορετικού υλικού στον “τάπητα”της διαδρομής.

3. Να υπάρχουν ενημερωτικές πινακίδες, γενικές αλλά και ειδικές, στα κυριότερα σημεία των χώρων με πλούσιο επεξηγηματικό υλικό και αν είναι δυνατόν και τρισδιάστατες απεικονίσεις ώστε να εμπλουτίζουν την εμπειρία του επισκέπτη και να βοηθούν στην καλύτερη ανάγνωση του χώρου.

4. Ενίσχυση της ενότηταςτων χώρων με θέατρα μέσω πινακίδων, που θα πληροφορούν τον επισκέπτη και για τους άλλους χώρους με θέατρα εντός της εν λόγω πολιτιστικήςδιαδρομής.

Β. Για τιςψηφιακέςυποδομές

5. Δημιουργία ψηφιακών ξεναγήσεων για τους αρχαιολογικούς χώρους του προγράμματος ή μόνο για τους θεατρικούς χώρους τους, με αφετηρία το θέατρο & τον αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης, και διασύνδεσή τους με προγράμματα μέσω κινητών τηλεφώνων και φορητών υπολογιστών τύπου tablet.

6. Δημιουργία ενιαίας ξενάγησης στην ιντερνετική πλατφόρμα του Google Earth. Στους χώρους αυτούς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κώδικες QR code ή AR code που με την χρήση των έξυπνων κινητών μπορούν να παραπέμπουν είτε σε ειδικάδιαμορφωμένες σελίδες του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ είτε σε video και τρισδιάστατα που να αφορούν το συγκεκριμένο σημείο ή αρχαιολογικό χώρο.

Γ. Σύνδεση με την τοπική οικονομία

7. Να υπάρξει σύνδεση των χώρων με επιλεγμένα καταστήματα υγειονομικού και μη ενδιαφέροντος (καφενεία, εστιατόρια, είδη λαϊκήςτέχνηςκλπ.) στους κοντινούς οικισμούς, ώστε η τοπική κοινότητα να καταστεί αρωγός του εγχειρήματος. Αυτονόητο είναι ότι τα μαγαζιάπου θα επιλεγούν θα πρέπει και εκείνα με την σειρά τους να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις ποιότητας και αισθητικής.

8. Στο σχεδιασμόμαςεντάσσουμε τη δημιουργία και διάθεση πακέτων αναμνηστικών προϊόντων των χώρων (έντυπα και αντικείμενα) με θέατρα στα υπάρχοντα πωλητήρια των Αρχαιολογικών Μουσείων.

9. Συντονισμός

10. Συγκοινωνιακή σύνδεση με τα αρχαιολογικάΜουσεία και τα κέντρα των κοντινών πόλεων.

11. Σύνδεση με τοπικούς παραγωγούς αγροτικών προϊόντων ή τους αλιείς, με σκοπό την πιστοποίηση των προϊόντων τους σε σχέση με τον αρχαιολογικό χώρο.

Δ. Βασικές υποδομές

12. Ύπαρξη επαρκούς και οργανωμένου χώρου στάθμευσης. Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη χώρου ,όχι μόνο για τη στάθμευση αλλάκαι για την ασφαλήεκτέλεση των απαραίτητων ελιγμών των πούλμαν.

13. Κατασκευή περαιτέρω σημείων στάσηςκαι θέασηςσε εγγύτητα με τα θέατρα. Ιδανικάκάποια από αυτά τα σημεία θα πρέπει να χωροθετηθούν έτσι ώστε να καθοδηγούν τον επισκέπτη να “ανακαλύπτει” κάτι νέο μέσα ήγύρο απότον χώρο

14. Ύπαρξη των βασικών κτιριακών εγκαταστάσεων, δηλαδήφυλάκιο/α, με ταυτόχρονη χρήση του ως εκδοτηρίου εισιτηρίων (όπου εκδίδονται), Κατασκευή χώρων υγιεινής και για ΑΜΕΑ, όπου δεν έχουν ήδη προβλεφθεί.

15. Επέκταση του δικτύου πόσιμου νερούσε περισσότερα τμήματα των χώρων με κατάλληλα διαμορφωμένες και σημασμένες βρύσες.

16. Κάλυψη των χώρων με wi-fi, ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν οι ηλεκτρονικές ξεναγήσεις.

Ε . Δημιουργία κοινής ταυτότητας

17. Τέλος, θα ήταν επικοινωνιακά επιθυμητό να προκύψει μια γραφιστική ομαδοποίηση των χώρων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, όπως λ.χ. η ενιαία μορφή εισιτηρίου, το οποίο θα μπορούσε ενδεικτικά να έχει τυπωμένες εικόνες των θεάτρων και μια αναβαθμισμένη αισθητική ώστε να μετατρέπεται σε αναμνηστικό.

18. Χρήσιμο θα ήταν επίσης να αποσαφηνιστεί με τις κατά τόπους αρμόδιες εφορίες αλλά και με το Υπουργείο Πολιτισμού αν και σε ποιους από τους χώρους που θα εντάξουμε στο πρόγραμμα θα υπάρχει εισιτήριο εισόδου.

Στη συνέχεια σαν αποτέλεσμα μιας νέας συνάντησης της άτυπης ομάδας εργασίας (12/9/13), προσπαθήσαμε να εξειδικεύσουμε στο χώρο καθενός θεάτρου τις απαιτούμενες παρεμβάσεις και τον βαθμό ωρίμανσης καθώς και τις απαιτούμενες παρεμβάσεις στο μνημείο που θα μπορούσαν να γίνουν στο νέο ΕΣΠΑ.

Αρχαιολογικός χώρος Δωδώνης.

Προτείνονται οι εξής εργασίες.

α. γενικότερες επεμβάσεις στον χώρο

√ Ολοκλήρωση του δρόμου προς την Δωδώνη

√ Ηλεκτροφωτισμός του δρόμου

√ Κατασκευή κόμβου και αλλαγή περίφραξης (για το έργο υπάρχει ήδη προκαταρκτική μελέτη)

√ Επέκταση χώρου στάθμευσης μεγάλων οχημάτων ( απαιτείται επικαιροποίηση συνταχθείσης μελέτης)

√ Δημιουργία υποδομών αποχέτευσηςτου χώρου, μονάδα compact ή δημιουργία αποχέτευσης σε διπλανό οικισμό Μαντείο) και σύνδεση με αυτόν.

√ Υποστήριξη προγραμμάτων γεωθερμίαςήάλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την ενεργειακή αυτονομία του αρχαιολογικού χώρου.

Επίσης στο χώρο αυτόαπαιτείται η

√ Eγκατάσταση συστήματοςWi Fi

β. επεμβάσεις επί του μνημείου

Απαραίτητες παρεμβάσεις στο χώρο του μνημείου την νέα προγραμματική περίοδο

Προτείνεται να επιλεγούν ανάλογα με τον χρόνο υλοποίησης και τις διαθέσιμες πιστώσεις μεταξύ των έργων:

– Αποκατάσταση κεντρικών κερκίδων Β΄διαζώματος του αρχαίου θεάτρου σύμφωνα με υπάρχουσα εγκεκριμένη μελέτη «Στερέωσης και αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου» Προϋπολογισμός: 6.000.000,00 ευρώ.

– Συντήρηση των εδωλίων του Γ΄ διαζώματος του αρχαίου θεάτρου σύμφωνα με υπάρχουσα εγκεκριμένη μελέτη «Συντήρησηςτου αρχαίου θεάτρου.

– Συντήρηση του σκηνικούοικοδομήματοςτου αρχαίου θεάτρου σύμφωνα με υπάρχουσα εγκεκριμένη μελέτη «Συντήρηση και αποκατάσταση του σκηνικούοικοδομήματος». Προϋπολογισμός: 610.000,00 ευρώ.

– Αποκατάσταση δυτικήςστοάςΙερούσύμφωνα με υπάρχουσα εγκεκριμένη μελέτη «Προστασία, συντήρηση και ανάδειξη των αποκαλυφθέντων λειψάνων της Δυτικής Στοάς του Ιερού της Δωδώνης και των βάθρων έμπροσθεν αυτής» Προϋπολογισμός: 1.200.000,00 ευρώ.

– Συντήρηση των ναϊκών οικοδομημάτων σύμφωνα με υπάρχουσα μελέτη «Συντήρηση του δομικούυλικούτων ναϊκών οικοδομημάτων του Ιερού της Δωδώνης» Προϋπολογισμός 500.000,00 ευρώ.

– Δημιουργία φωτογραφικής έκθεσης με θέμα την ιστορία των ανασκαφών της Δωδώνηςσε υπάρχον κτήριο «παλιάοικία ανασκαφών» εντός του αρχαιολογικούχώρου. Προϋπολογισμός: 7.000,00 ευρώ.

– Σε όλες τις παραπάνω προτάσεις επισημαίνεται ότι περιλαμβάνεται η δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού και σχετικών εκδόσεων σε συνδυασμό με τις εκπαιδευτικές δυνατότητες των εργοταξιακών εγκαταστάσεων μπορούν να παρέχουν συνδυαστική και πολύπλευρη παρουσίαση των μνημείων και των εργασιών αποκατάστασης ενός πολυεπίπεδου έργου. Οι μακρόχρονες παρεμβάσεις αποκατάστασης των τελευταίων χρόνων αποτελούν αντικείμενο εκπαιδευτικού προγράμματος που είναι ιδιαίτερα ελκυστικό σε διαφορετικές ομάδες κοινού.

Θεωρούμε απαραίτητο να υπάρχει σε μόνιμη βάση καθημερινό δρομολόγιο μεταφοράς επισκεπτών στην Δωδώνη που θα ξεκινούν από το αρχαιολογικό μουσείο και θα επιστρέφουν στο ίδιο σημείο μετά την παρέλευση εύλογου χρόνου για την ξενάγηση.

Για τη βελτίωση λειτουργίας του προτείνεται η εξέταση της δυνατότητας δημιουργίας, κατά τη διάρκεια των υλοποιούμενων εργασιών αναστήλωσης του Θεάτρου, προσωρινής διαδρομής για τον επισκέπτη, που θα επιτρέψει την προσέγγιση στο μνημείο και θα ενισχύσει την ενότητα του χώρου, έστω και υπό “εργοταξιακές” συνθήκες καθώς και η λειτουργία ανανεούμενης έκθεσηςγια την πορεία των αναστηλωτικών εργασιών.

Σε ότι αφορά θέματα έξυπνης εξειδίκευσης στην περιοχή, θα ζητήσουμε την βοήθεια του ειδικού συμβούλου για αυτό το θέμα της Περιφέρειας, όμως σαν πρώτη σκέψη έχουμε την ενίσχυση γεωργών της περιοχής που θα παράγουν προϊόν που να συνδέεται άμεσα με την περιοχή.

Αρχαιολογικός χώρος Νικόπολης.

Στον πλέον εκτεταμένο αρχαιολογικό χώρο με τους πολλούς και ανεξάρτητους μεταξύ τους πυρήνες, για τη σύνδεση των οποίων έχει ήδη εκπονηθεί σχετική μελέτη συνολικής ανάδειξης που δίνει τις βασικές κατευθύνσεις για τη λειτουργία του, προτείνονται οι εξής εργασίες.

α. γενικότερες επεμβάσεις στον χώρο

√ Κατασκευή έργου παράκαμψης Νικόπολης. Η τελικώς εγκριθείσα μελέτη απομένει να ελεγχθεί περιβαλλοντικά. Οι διαδικασίες θα ολοκληρωθούν εντός του τρέχοντος έτους. Το έργο που θα προκύψει θα πρέπει να ενταχθεί στο νέο ΕΣΠΑ. Ο ήδη υπάρχων δρόμος θα μετατραπεί σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας μόνο για τους επισκέπτες και τους αγρότες της περιοχής.

√ Υποστήριξη προγραμμάτων γεωθερμίας ή άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειαςγια την ενεργειακή αυτονομία του αρχαιολογικούχώρου & του μουσείου του.

√ Σύνδεση χώρων υγιεινής αρχαιολογικού χώρου (Κεντρικής πύλης εισόδου, Παλαιού Μουσείου, Μνημείου Αυγούστου, Ρωμαϊκού Θεάτρου-Σταδίου κλπ.) με βιολογικούς (νέα μελέτη-κατασκευή) οικισμών Μύτικα & Σμυρτούλας Δήμου Πρέβεζας. Λειτουργία και νέων χώρων υγιεινής σε διάφορα σημεία του χώρου.

√ Υποστήριξη προγραμμάτων γεωθερμίαςήάλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την ενεργειακή αυτονομία του αρχαιολογικού χώρου

√ Πρόβλεψη για δυνατότητα οργανωμένης λειτουργίας του εκτεταμένου αρχαιολογικούχώρου άμεσα και πριν από την ολοκλήρωση των, προβλεπόμενων από τη μελέτη συνολικής ανάδειξής του, υποδομών οι οποίες απαιτούν σχετικά εκτεταμένες απαλλοτριώσεις και εργασίες με

• Καθορισμό σύντομης διαδρομής για τους επισκέπτες, βάσει και του υπάρχοντος master plan, η οποία θα περιλαμβάνει το ωδείο, το θέατρο (με δημιουργία χώρου στάσης, καθώς δεν θα είναι άμεσα επισκέψιμο) και το στάδιο με διέλευση δίπλα από κάποια από τα υπόλοιπα, σημαντικά, μνημεία του χώρου,

• άμεση λειτουργία φυλακείων ελέγχου εισόδου, έκδοσης εισιτηρίων και ενημέρωσης επισκεπτών σε Μνημείο Αυγούστου, Ωδείο & Θέατρο-Στάδιο

• λειτουργία διαδρομών για πεζούςκαι ηλεκτροκίνητο όχημα μεταφοράς,

√ Δημιουργία χώρου στάθμευσης.

Επίσης στο χώρο αυτό απαιτείται:

√ Eγκατάσταση συστήματος Wi Fi

β. Επεμβάσεις επί των μνημείων

√ Ολοκλήρωση προκαταρκτικών εργασιών (αρχαιολογικός καθαρισμός κερκίδων, αποχωμάτωση ορχήστρας, άμεσες στερεωτικές εργασίες στους αναλληματικούς τοίχους του κοίλου, αντιστηρίξεις τμημάτων τοίχων κλπ.) στο Ρωμαϊκό Θέατρο στο πλαίσιο του ενταγμένου στο ΕΠΑΝ έργου.

√ Αποτύπωση της υπάρχουσαςκατάστασηςτου ΡωμαϊκούΘεάτρου και σύνταξη των απαιτούμενων μελετών (γεωτεχνική κλπ.) για την εκπόνηση της μελέτης για την αποκατάστασή του.

√ Ολοκλήρωση των στερεωτικών εργασιών στις κερκίδες του κοίλου του Ρωμαϊκού Ωδείου στο πλαίσιο του ενταγμένου στο ΕΠΑΝ έργου.

√ Αποχωμάτωση απότις σύγχρονες επιχώσεις του εσωτερικού επίπεδου τμήματος του Ρωμαϊκού Σταδίου, μετά την επίλυση του προβλήματος της απομάκρυνσης των ομβρίων, που θα συγκεντρώνονται στο εν λόγω χαμηλότερο υψομετρικά τμήμα του ευρύτερου αρχαιολογικού χώρου Θεάτρου-Σταδίου-Γυμνασίου.

√ Για την πραγματοποίηση εργασιών περιφερειακάτου Σταδίου απαιτείται η σύνταξη κτηματολογίου και η διενέργεια εκτεταμένων απαλλοτριώσεων.

Τέλος θεωρούμε απαραίτητο να υπάρχει καθημερινή σύνδεση του αρχαιολογικούχώρου με την Πρέβεζα και Πιστοποίηση των προϊόντων που παράγονται στους ελαιώνες και τα εσπεριδοειδή εντός της περιοχής και στον Αμβρακικό.

Αρχαιολογικός Χώρος Κασσώπης (μικρό & μεγάλο θέατρο).

α. γενικότερες επεμβάσεις στον χώρο

√ Βελτίωση του ασφαλτοστρωμένου δρόμου πρόσβασης από Καμαρίνα και Κρυοπηγή προς τον αρχαιολογικό χώρο.

√ Διαμόρφωση του υφιστάμενου χώρου, δίπλα στον ναό της Αφροδίτης και την Ι.Μ. Ζαλόγγου, σε χώρο στάθμευσης λεωφορείων και Ι.Χ.

√ Κατασκευή λιθόστρωτου μονοπατιού επισκεπτών από τον χώρο στάθμευσης – δίπλα από τον ναό της Αφροδίτης – μέχρι και την είσοδο του αρχαιολογικού χώρου.

√ Λήψη μέτρων αντικεραυνικής προστασίας του συνόλου του αρχαιολογικού χώρου.

β. επεμβάσεις επί των μνημείων

√ Ολοκλήρωση των υλοποιούμενων προκαταρκτικών εργασιών στο μεγάλο θέατρο καθώς και της σχεδιαστικής αποτύπωσής του και – υπό προϋποθέσεις – της μελέτης αποκατάστασής του στα πλαίσια του ενταγμένου στο ΠΕΠ Ηπείρου έργου.

√ Ανάθεση τηςσύνταξηςτηςμελέτηςσυνολικήςαποκατάστασήςτου μεγάλου θεάτρου, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η υλοποίησή της στο πλαίσιο του εκτελούμενου έργου.

√ Δημιουργία χώρου θέασης στο μεγάλο θέατρο, απαραίτητης λόγω των εκτελούμενων εργασιών, που δε θα επιτρέψουν άμεσα την επίσκεψη του μνημείου από το κοινό.

√ Υλοποίηση των προβλεπόμενων – από τη μελέτη αποκατάστασης – εργασιών στο μεγάλο θέατρο.

√ Ανάθεση της σύνταξης μελέτης συνολικής αποκατάστασής του μικρού θεάτρου ή βουλευτηρίου.

√ Δημιουργία χώρου θέασης πάνω απότο μικρό θέατρο ή βουλευτήριο, με θέα προς τον αρχαιολογικό χώρο και την πεδιάδα.

Αρχαιολογικός χώρος Γιτάνων.

α. γενικότερες επεμβάσεις στον χώρο

√ Βελτίωση του ασφαλτοστρωμένου δρόμου πρόσβασης από το Φράγμα του ποταμού Καλαμά ως την είσοδο του αρχαιολογικού χώρου, σε συνδυασμό με τη διευθέτηση της κοίτης του παραπόταμού του Καλπακιώτικου και τη λήψη μέτρων προστασίας και ανάδειξης του νεότερου γεφυριού επί του Καλπακιώτικου, το οποίο καλύπτεται από τις συνεχείς προσχώσεις του παραπόταμου, εξαιτίας της λειτουργίας του Φράγματος.

√ Απομάκρυνση των μη νόμιμα αδειοδοτημένων σταυλικών εγκαταστάσεων κατά μήκος του δρόμου πρόσβασης.

√ Επέκταση του δικτύου ύδρευσης με πόσιμο νερό έως την περιοχή του θεάτρου.

β. επεμβάσειςεπίτων μνημείων

√ Ολοκλήρωση των μελετών (γεωτεχνική, στατική, αποτύπωση αρχιτεκτονικών μελών, αποκατάστασης σκηνικού οικοδομήματος -ορχήστρας- κεντρικών κερκίδων κοίλου) στο πλαίσιο της υφιστάμενης προγραμματικής σύμβασης της ΛΒ΄ΕΠΚΑ με την Περιφέρεια Ηπείρου, ει δυνατόν έωςτο τέλοςτου 2013.

√ Υλοποίηση των προβλεπόμενων –από τη μελέτη αποκατάστασης– εργασιών σε θέατρο (σκηνικό οικοδόμημα – ορχήστρα – κεντρικές κερκίδες κοίλου) καθώς και σε –παρακείμενα στη διαδρομήτων επισκεπτών– σημαντικά μνημεία του αρχαιολογικούχώρου.

√ Λήψη των κατάλληλων μέτρων προστασίας ορχήστρας και σκηνικού οικοδομήματος θεάτρου από υπερχειλίσεις του παρακείμενου ποταμού Καλαμά (επισκευή & συντήρηση του κατασκευασθέντος κατά την τελευταία δεκαετία χωμάτινου σχετικού τοιχίου).

√ Λήψη των κατάλληλων μέτρων προστασίας των χαμηλότερων υψομετρικά τμημάτων του θεατρικού οικοδομήματος(σκηνή – ορχήστρα – πρώτη σειρά εδωλίων κερκίδων κοίλου) από τα όμβρια ύδατα μεγάλου τμήματος του χώρου, με την κατασκευή περιφερειακής αποστραγγιστικής αύλακας και πηγαδιού με αντλία βυθού.

√ Κατάλληλη διαμόρφωση τηςδιαδρομήςεξόδου απότο θέατρο, παράλληλα με τον ποταμό και σε οπτική επαφή με αυτόν, καθώς ήταν καθοριστικής σημασίας για τη δημιουργία και ανάπτυξη του οικισμούτων Γιτάνων.

Μικρό Θέατρο Αμβρακίας.

Είναι το μόνο απότα μνημεία που βρίσκεται εντός αστικού περιβάλλοντος και, ως εκ τούτου, οι ανάγκες ανάδειξης και προβολής του διαφοροποιούνται από τα υπόλοιπα θέατρα και χώρους της Ηπείρου. Για τη βελτίωση της λειτουργίας του προτείνονται:

α. γενικότερες επεμβάσεις στον χώρο

√ Βελτίωση σήμανσηςστον υπάρχοντα πεζόδρομο, ώστε το μνημείο να γίνεται αντιληπτό απότον επισκέπτη.

√ Ολοκλήρωση από τον Δήμο Αρταίων των διαδικασιών απαλλοτρίωσης της μικρής μονώροφης οικοδομής στο τμήμα μεταξύ της οδού Πύρρου και της περιοχής του μικρού θεάτρου και απομάκρυνσή της, προκειμένου να ενοποιηθούν ο χώρος του μνημείου (ΜικρόΘέατρο) με αυτόν του αρχαϊκού ναού του Απόλλωνα στην οδό Πύρρου.

β. επεμβάσειςεπίτων μνημείων

√ Εξωραϊσμός των όψεων των παρακείμενων πολυκατοικιών και του όμορου σχεδόν εγκαταλελειμμένου μη κηρυχθέντος ως διατηρητέου παλαιότερου κτιρίου.

√ Ολοκλήρωση (από τον Δήμο Αρταίων) της μελέτης για τη δημιουργία πεζογέφυρας, που θα συνδέσει τα δύο τμήματα του «διχοτομημένου» από το μνημείο πεζόδρομου.

√ Κατασκευή της εν λόγω πεζογέφυρας.

Τι έγινε μέχρι τώρα…

Ήδη έχει δημοσιευθεί από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας η προκήρυξη για τη διαφήμιση της διαδρομής (λογότυπος, δημιουργικό κλπ) που αποτελεί ένα μέρος από τις «Soft» ενέργειες, με προϋπολογισμό 20.000€ και διάρκεια υλοποίησης 2 μήνες.

Τα παραδοτέα του έργου αφορούν :

1. Σχέδιο στρατηγικής ανάπτυξης επώνυμου (branded) προϊόντος, που θα περιλαμβάνει το προτεινόμενο branding και ένα συνοπτικό αλλά τεκμηριωμένο marketing plan της διαδρομής με ορίζοντα τριετούς εφαρμογής

2. Σχέδιο στρατηγικής επικοινωνίας σε σχέση με τις οριζόμενες ομάδες– στόχους, που θα περιλαμβάνει προτεινόμενη εκστρατεία (σύνολο ενεργειών) προβολής και δημοσίων σχέσεων στιςαγορέςκαι τμήματα αγορών, τα οποία έχουν εντοπιστεί στο marketing plan.

3. Λογότυπο της διαδρομής

4. Δημιουργικό σε μακέτες (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) για το διαφημιστικό– πληροφοριακό υλικό της διαδρομής, που συνίσταται σε:

• 6 ενημερωτικά τεύχη – φυλλάδια (ένα για τη διαδρομή ως πολιτιστικό προϊόν και από ένα για κάθε αρχαιολογικό χώρο)

• Τον κόμβο (site) της διαδρομήςστο διαδίκτυο και

• Αφισέτες(2).

Ποιες είναι οι προσπάθειές μας την παρούσα χρονική περίοδο …

• Εντείνουμε την προσπάθεια ωρίμανσηςτων απαραίτητων έργων , πλην αυτών που αφορούν τις παρεμβάσεις επί των μνημείων, με την βοήθεια των Υπηρεσιών κυρίως της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Για τον σκοπό αυτό ο κ. Αντιπερειφερειάρχης θα χρησιμοποιήσει και την βοήθεια ειδικού συμβούλου.

• Με την βοήθεια των κ.κ Σμύρη και Ρήγινου οριστικοποιούμε την λίστα των έργων που αφορούν τα μνημεία και παρακαλούμε όλους εσάςπου είστε αρμόδιοι να βοηθήσετε για την ωρίμανσή τους. (Μέχρι και την σύνταξη τεχνικών δελτίων ) .

• Προχωρούμε τις συζητήσεις με την Ήπειρος Α.Ε. με σκοπό την οριστικοποίηση του σχήματος διαχείρισης και λειτουργίας της διαδρομής.

• Συντάσσουμε ως ΕΔΑ Ηπείρου το πρώτο σχέδιο της πρώτης Ολοκληρωμένης Εδαφικής Επένδυσης που αποφασίσαμε να υποστηρίξουμε ως Περιφέρεια για την καινούρια Προγραμματική Περίοδο. Το κείμενο θα εμπλουτίζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα με τα καινούρια στοιχεία και την πρόοδο των ενεργειών σύμφωνα με τιςοδηγίεςπου θα έρχονται. Κάθε έκδοση θα σας την κοινοποιούμε.

• Τέλος είμαστε σε συνεχή διαβούλευση με τον ειδικό σύμβουλο της έξυπνης εξειδίκευσης ώστε να καταλήξουμε σε εκείνες τις δράσεις που θα (μπορέσουν να ενταχθούν στο στρατηγικό σχέδιο της Περιφέρειας Ηπείρου για την έξυπνη εξειδίκευση) είναι «έξυπνες» για να τις υποστηρίξουμε.