Γρήγορη μετάβαση

Ολοκλήρωση του έργου: «Γεωφυσική διασκόπηση στο θέατρο της Αρχαίας Άσκρης»

Σχετικά Θέατρα

Ολοκληρώθηκε το ερευνητικό έργο «Γεωφυσική διασκόπηση στο θέατρο της Αρχαίας Άσκρης», το οποίο εκπονήθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης (τμήμα Γεωλογίας, τομέας Γεωφυσικής), ύστερα από σχετική σύμβαση που είχε υπογραφεί την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2012 μεταξύ του Δήμου Αλιάρτου και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το πρόγραμμα «Γεωφυσική διασκόπηση στο θέατρο της Αρχαίας Άσκρης», με σκοπό την ανίχνευση και χαρτογράφηση των θαμμένων αρχιτεκτονικών λειψάνων του αρχαίου θεάτρου χρηματοδοτήθηκε από το δήμο Αλιάρτου, με πρωτοβουλία του Δημάρχου, κου Γιώργου Ντασιώτη. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, ο οποίος ανήλθε στα 8.650, 00 ευρώ, καλύφθηκε από τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου για το έτος 2012 (ΚΑ 30-7412.0009).

Το πρόγραμμα αυτό υλοποιήθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης (τμήμα Γεωλογίας, τομέας Γεωφυσικής), με υπεύθυνο τον καθηγητή, κο Γρηγόριο Τσόκα και την ερευνητική του ομάδα, σε άμεση συνεργασία με τη Θ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, υπό την επιστημονική επίβλεψη των κ.κ. Αλεξάνδρας Χαραμή (προϊσταμένη της Θ΄ Εφορείας) και Δήμητρας Οικονόμου (αρχαιολόγου της Θ΄ Εφορείας).

Στην έκθεση που εστάλη από το Α.Π.Θ. στη Θ΄ Ε.Π.Κ.Α. αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «Στο πλαίσιο της έρευνας εφαρμόστηκε η μέθοδος της ηλεκτρικής χαρτογράφησης και η μέθοδος της ηλεκτρικής τομογραφίας, στο χώρο που κάποτε ορθωνόταν το θέατρο της αρχαίας Άσκρης. Σκοπός ήταν η ανίχνευση και η κατά το δυνατόν χαρτογράφηση θαμμένων αρχιτεκτονικών καταλοίπων και η χωροταξική συσχέτισή τους με τα ευρήματα της ανασκαφής του τέλους του 19ου αιώνα, την οποία πραγματοποίησε η Γαλλική Σχολή των Αθηνών.

Εντοπίστηκαν ανωμαλίες στην κατανομή της αντίστασης στο υπέδαφος, πολλές από τις οποίες έχουν γραμμική μορφή. Μερικές από αυτές μάλιστα σχηματίζουν ορθογώνια γεωμετρικά σχήματα. Η διεύθυνση των υπεδάφιων δομών που προκαλούν τις εν λόγω ανωμαλίες συμφωνεί με τη διεύθυνση των ορατών δομικών καταλοίπων. Το γεγονός αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για πιθανά θαμμένα αρχαία λείψανα

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι οι περισσότερες και καλά διαμορφωμένες ανωμαλίες παρατηρούνται στο χώρο που πιθανά κάποτε ορθωνόταν το σκηνικό οικοδόμημα». (Εικ. 1)

Θυμίζουμε ότι μέρος του θεάτρου της αρχαίας Άσκρης είχε αποκαλυφθεί κατά τις ανασκαφές που έγιναν το 1890. Ωστόσο το αρχαίο θέατρο δεν έχει ακόμη ερευνηθεί συστηματικά. Από το κοίλον του το μόνο σημείο που έχει ερευνηθεί είναι το σκηνικό οικοδόμημα.

Στη συνέχεια το σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» από κοινού με το Δήμο Αλιάρτου και τους φορείς της περιοχής θα συνεχίσει την προσπάθεια για την εξεύρεση των απαραίτητων πόρων, οι οποίοι θα επιτρέψουν την έναρξη των ανασκαφικών εργασιών.