Γρήγορη μετάβαση

Ημερήσια διάταξη 9ης Γενικής Συνέλευσης

Σχετικά Θέατρα

Ενημερώνουμε τα μέλη του Διαζώματος ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών της 9ης Γενικής Συνέλευσής μας, πέρα από τα καθιερωμένα θέματα που προβλέπονται από το καταστατικό, θα προτείνουμε και την τροποποίηση του καταστατικού, προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο από 7μελές να γίνει 9μελές. Συνεπώς, η ημερήσια διάταξη της 9ης Γενικής Συνέλευσης διαμορφώνεται ως εξής:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ:

A) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ / ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

«ΑΡΘΡΟ 15. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»

Το Σωματείο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από εννέα (9) τακτικά μέλη. Το Δ. Σ. αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και από πέντε (5) μέλη. Η θητεία του ορίζεται τετραετής. Σε μέλη του Συμβουλίου είναι δυνατό να ανατίθενται ειδικές αρμοδιότητες ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.»

Συγκρότηση σε Σώμα του Δ. Σ.

Τα εκλεγμένα μέλη του Δ. Σ. συνέρχονται μέσα σε δέκα ημέρες από την εκλογή τους, με πρωτοβουλία και πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος συμβούλου, και εκλέγουν τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.

Μετά τη δημοσίευση της τροποποίησης του Καταστατικού του Σωματείου τα δύο αναπληρωματικά μέλη που πήραν τις περισσότερες ψήφους (δηλαδή την 8η και 9η θέση) θα καταλάβουν τις δύο θέσεις τακτικών μελών, προς συμπλήρωση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το τροποποιηθέν Καταστατικό.

«Συνεδριάσεις, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ. Σ.»
Εδάφιο 1: Το Δ. Σ. συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το μήνα και βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον πέντε μέλη του. Οι αποφάσεις του Δ. Σ. λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου».

Εδάφιο 2: Συνεδριάσεις μπορούν να γίνονται και με το σύστημα της τηλεδιάσκεψης. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει τουλάχιστον τα 5/9 των μελών του Συμβουλίου και οπωσδήποτε ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος να βρίσκονται στον ίδιο χώρο και, σε περίπτωση που ο Γ. Γραμματέας δεν ευρίσκεται στο χώρο ή απουσιάζει, να τηρεί τα πρακτικά ένα μέλος εκ των παρόντων.

Εδάφιο 4: Αν ο αριθμός των μελών του Δ. Σ. μειωθεί κάτω των πέντε (5) συγκαλείται έκτακτη Γ. Σ. για την συμπλήρωση των κενών θέσεων. Η θητεία των μελών του Δ. Σ. που εξελέγησαν με αυτό τον τρόπο λήγει μετά το πέρας της τετραετίας για την οποία έχει εκλεγεί το Δ. Σ.

Κατά τα λοιπά ισχύει το Καταστατικό ως έχει.

Β) ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:
Κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας τα τακτικά μέλη του Σωματείου έχουν δικαίωμα 7 σταυρών κατά ανώτατο όριο για το Διοικητικό Συμβούλιο και 3 σταυρών κατά ανώτατο όριο για την Ελεγκτική Επιτροπή.

Γ) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Έγκριση του απολογισμού δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2016.
Έγκριση οικονομικού και διαχειριστικού απολογισμού έως την 31η Αυγούστου του 2016.
Έγκριση του προγραμματισμού δράσεων για το έτος 2017.
Έγκριση του προϋπολογισμού για το έτος 2017.
Έγκριση της Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2015.