Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) για την Αξιοποίηση των Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας»

Το νερό, πηγή ζωής, γίνεται τώρα εφαλτήριο προόδου μέσα από ένα Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Χωρικής Αξιοποίησης που αγκαλιάζει τις εμβληματικές λίμνες της Δυτικής Μακεδονίας: Πρέσπες, Αμυνταίου, Καστοριάς και Αλιάκμονα.

ΠρέσπεςΠρέσπεςΚαστοριάΚαστοριάΛίμνες ΑμυνταίουΛίμνες ΑμυνταίουΛίμνες ΑλιάκμοναΛίμνες Αλιάκμονα
Πρόοδος Έργων και Δράσεων
Αρχικός Σχεδιασμός Ένταξη σε Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Υποδομές Marketing Plan - Ψηφιακά Επιχειρημα- τικότητα Φορέας Λειτουργίας

ΟΧΕ, ΕΤΠΑ, ΕΚΤ

Περιγραφή

Στο εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την περίοδο 2014 – 2020 (ΕΠ ΠΔΜ 2014 – 2020) περιλαμβάνεται η παρέμβαση στις λιμναίες περιοχές της Περιφέρειας μέσω της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης για την αξιοποίηση των λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας». Βασικό ζητούμενο της ΟΧΕ των λιμναίων συστημάτων, που περιλαμβάνουν τα επιφανειακά ύδατα με τα φυσικά και τεχνητά τους συστήματα, είναι να λειτουργήσουν ως αναπτυξιακά συστήματα για την ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας. Οι ανάγκες που θα καλύψει η ΟΧΕ περιλαμβάνουν την προστασία και την εν συνεχεία ορθολογική αξιοποίηση των λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και την ένταξη των λιμναίων οικοσυστημάτων στο παραγωγικό σύστημα της περιοχής.

Πόλοι

Προϋπολογισμός

36,6 εκ ευρώ (από το ποσό αυτό τα 35,2 εκ ευρώ θα διατεθούν από το ΕΤΠΑ και τα 1,4 εκ. ευρώ από το ΕΚΤ).

ΟΧΕ-ΛΙΜΝΩΝ

 

Το Χρονολόγιο του Προγράμματος

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

Σχετικές μελέτες